Навигација

ОГК07МКЕ - Метод коначних елемената

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГрађевинарство
НазивМетод коначних елемената
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГК07МКЕобавезан7П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Статика конструкција 1Услов за слушање предмета су испуњене предиспитне обавезе. Услов за полагање испита је положен испит.
Циљеви изучавања предмета
Омогућити разумијевање теоријских основа и елемената практичне примјене метода коначних елемената у прорачуну линијских и површинских система. Развити креативност и способност за самостално формулисање и рјешавање инжењерских проблема.
Исходи учења (стечена знања)
Студент зна, вјешт је и компетентан је да анализира и рјешава гредне и површинске носаче примјеном метода коначних елемената.
Садржај предмета
Основне једначине теорије еластичности у матричној форми. Варијациона формулација за метод коначних елемената. Матрична формулација једначина равнотеже по МКЕ. Једноставни коначни елементи. Сложени коначни елементи и траке. Апроксимативне функције. Једначине равнотеже у случају малих помјерања. Рјешавање линеарно еластичних проблема према МКЕ. Објашњење рачунарског програма за линеарноеластичне проблеме равнотеже. Рјешавање раванских линијских носача примјеном МКЕ. Рјешавање правоугаоних танких плоча оптерећених на савијање примјеном МКЕ.
Методе извођења наставе
Интерактивна предавања и вјежбе са израдом индивидуалних годишњих задатака Консултације.
Литература
  1. Г.Раденковић, Статика линијских носача у равни, Грађевински факултет, Београд, 2007
  2. М. Секуловић, Метод коначних елемената, Грађевинска књига, Београд, 1988.
  3. Којић, М., Славковић, Р., Живковић, М., Грујовић, Н.: Метод коначних елемената, Машински факултет Крагујевац, 1995.
Облици провере знања и оцењивање
Обавезна је самостална израда и одбрана 2 годишња задатка током семестра. Посљедњи рок за одбрану годишњих задатака је почетак сљедећег семестра. Студенти који не положе колоквије током семестра, поправне колоквије полажу у терминима редовних испитних рокова.
Посебна назнака
-