Navigacija

prof. dr Mirjana Rađenović
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Pravni fakultet
051/339-021
lokal 121
Katedre
  • Pravni fakultet-Katedra za državno-pravne nauke
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Upravno pravo i uprava redovni profesor 23. septembar 2010.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07UPP Upravno pravo (opšti i posebni dio)
OS07UPU Upravni postupak i upravni spor
OS11JAU Javna uprava
OS11PUP Posebni upravni postupci

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OSR-27 Upravni postupak s osnovama upravnog prava
SR1-46 Upravni postupak i upravni spor
SR-41 Upravni postupak
SRS-34 Upravni postupak sa osnovama upravnog prava