Navigacija

prof. dr Ranka Račić
redovni profesor

051/339-064
lokal 164
Katedre
  • Pravni fakultet-Katedra za građansko i poslovno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 1. april 2011.

Predmeti

Pravni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MS14OSP Ostavinski postupak
MS14TVP Teorija vanparničnog procesnog prava
MS14TIP Teorija izvršnog procesnog prava
Akademske studije prvog ciklusa
OS07GPP Građansko procesno pravo