Navigacija

doc. mr Darko Tomaš
docent

Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Računovodstvo i revizija docent 7. septembar 2017.

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MLS-7 Menadžment lokalne samouprave

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Obrazac nacionalnog projekta prevencije moždanog udara u ranom otkrivanju patoloških promjena na krvnim sudovima vrata i glave

  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Vlado Đajić, Ljubiša Preradović, Duško Bogdanić, Darko Tomaš i T. Žikić-Rabi
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 14

Radovi sa skupova

  Uspostavljanje modela za borbu protiv korupcije u skladu sa međunarodnim standardima

  Naučni skup 12. Međunardoni simpozijum o korporativnom upravljanju - Barijere ekonomskog oporavka
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Zdravko Todorović, Darko Tomaš i Igor Todorović
  Strana od 315
  Strana do 335

  Poslovna anti-prevarna strategija i efikasnost poslovanja

  Naučni skup XXI Internacionalni naučni skup SM 2016 - Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom menadžmentu
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Darko Tomaš, Igor Todorović i Zdravko Todorović

  Stabla odlučivanja u funkciji predikcije stenoze karotidne arterije i prevencije nastanka moždanog udara

  Naučni skup Infofest
  Godina 2014
  Autori Ljubiša Preradović, Vlado Đajić, Darko Tomaš, Tamara Žikić-Rabi i Darko Divnić
  Strana od 191
  Strana do 198