Navigacija

mr Jelena Jovanić
viši asistent

Katedre
  • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina viši asistent 19. novembar 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika