Navigacija

prof. dr Milivoj Alanović
vanredni profesor

051/340-120
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 4. jun 2015.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MESLT Savremene lingvističke teorije
MISLT Savremene lingvističke teorije
MNJSKT Savremene književne teorije
MNJSLT Savremene lingvističke teorije
MSSLT Savremene lingvističke teorije
MFSLT Savremene lingvističke teorije
Akademske studije trećeg ciklusa
3KL Kontrastivna lingvistika
3MLI Metodologija lingvističkih istraživanja