Navigacija

mr Jelena Nikitović
viši asistent

Saradnik - II-5
Institut za genetičke resurse
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Očuvanje genetičkih resursa viši asistent 24. decembar 2015.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Total Number of Cattle in the Republic of Serbia after an Outbreak of Lumpy Skin Disease

  DOI 10.7251/AGREN1901025L
  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2019
  Autori Marko Lazić, Jelena Nikitović, Marina Antić, Zvonko Spasić, Bratislav Pešić i Nikola Stolić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 35

  DEFINING THE BREED STANDARDS AND BREEDING GOALS FOR DOMESTIC MOUNTAIN HORSE

  Časopis JOURNAL OF AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES JAFES
  Godina 2019
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović, J. Prishenk, M. Janzekovic, A. Mergedush, B. Sekovska, S. Stojanovski i B. Trajkovski
  Volumen 73
  Broj 1
  Strana od 51
  Strana do 59

  CONCENTRATION OF GLUCOSE IN SERUM OF SIMMENTAL COWS FROM DIFFERENT GEOGRAPHIC AREAS

  Časopis JORNAL OF AGRICULTURAL, FOOD AND ENVIRONMENTAL SCIENCES JAFES
  Godina 2019
  Autori Jelena Nikitović, Gjoko Bunevski i Marko Lazić
  Volumen 73
  Broj 1
  Strana od 46
  Strana do 50

  Total Number of Cattle in the Republic of Serbia after an Outbreak of Lumpy Skin Disease

  DOI 10.7251/AGREN1901025L
  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2019
  Autori Marko Lazić, Jelena Nikitović, Marina Antić, Zvonko Spasić, Bratislav Pešić i Nikola Stolić
  Volumen 20
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 35

  Phenotypic correlation between the weight and structure of eggs from light line hybrid laying hens

  DOI 10.5937/AASer1947013Z
  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2019
  Autori Tatjana Ždralić, Jelena Nikitović, Miroslav Lalović i Darko Vujičić
  Volumen XXIV
  Broj 47
  Strana od 13
  Strana do 18

  THE CORRELATIVE RELATIONSHIP OF THE MASS EGSS AND TRAITS OF EGGS QUALITY OF LIGHT LINE HYBRIDS

  DOI 10.17707/AgricultForest
  Časopis Agriculture & Forestry
  Godina 2019
  Autori Tatjana Ždralić, Miroslav Lalović i Jelena Nikitović
  Volumen 65
  Broj 1
  Strana od 185
  Strana do 190

  Defining breed standards and breeding goals for domestic donkey

  DOI 10.5937/AASer1846213B
  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2018
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović, Marjan Janzekovic, Andrej Mergedush, Jernej Prishenk, Boge Trajkovski i Marina Antić
  Volumen XXIII
  Broj 46
  Strana od 213
  Strana do 221

  Effects of Fertilization on the Fatty Acid Content of Oil Flax

  Časopis International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology India
  Godina 2018
  Autori Vildana Jogić, Subha Džafić i Jelena Nikitović
  Volumen 5
  Broj 12
  Strana od 21
  Strana do 27

  Analysis of the total number of some ruminants in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Macedonia

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2016
  Autori Gjoko Bunevski, Marko Lazić i Jelena Nikitović
  Strana od 57
  Strana do 63

  Conservation of the genetic material of Macedonian Busha cattle

  Časopis Acta Agriculturae Serbica
  Godina 2016
  Autori Gjoko Bunevski, Jelena Nikitović i Zoran Saltamarski
  Strana od 17
  Strana do 24

  Prilog istraživanju parametara proteinskog statusa kao dijela metaboličkog profila visokomliječnih krava

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić, Halil Omanović i Husein Vilić
  Strana od 81
  Strana do 94

  Energetski status laktirajućih krava simentalske pasmine sa različitih geografskih područja

  Časopis Radovi Poljoprivrednoprehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić i Halil Omanović
  Strana od 68
  Strana do 80

  Analiza zakonske regulative u oblasti očuvanja genetičkih resursa Republike Srpske

  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2015
  Autori Jelena Nikitović, Jovica Sjeničić i Gordana Đurić
  Volumen 16
  Broj 5
  Strana od 645
  Strana do 653

Radovi sa skupova

  EFFECTIVE SIZE ESTIMATION OF AUTOCHTHONOUS CATTLE BREEDS

  Naučni skup THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE (ISAS) 2019
  Godina 2019
  Autori Gjoko Bunevski, S. Trivunović, LJ. Strbac, D. Janković, M. Janzekovic, A. Mergedus, V. Gantner, M. Plavsic, Jelena Nikitović i A. Klincarov
  Strana od 75
  Strana do 80

  Phenotypic characterization of the Bosnian Broken - haired Hound - Barak on the territory of Bosnia and Herzegovina

  Naučni skup 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AND 24 th CONFERENCE OF AGRICULTURAL EGINEERS OF REPUBLIC OF SRPSKA
  Godina 2019
  Autori Jelena Nikitović, Bogoljub Novaković i Gordana Đurić
  Strana od 144

  UTICAJ STAROSTI NOSILJA NA POJEDINE OSOBINE KVALITETA KONZUMNIH JAJA

  Naučni skup XXIV SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI
  Godina 2019
  Autori Tatjana Ždralić, Jelena Nikitović, Miroslav Lalović, Darko Vujičić i Milica Mojević

  ATIMIKROBNO DJELOVANJE BILJNIH EKSTRAKATA IZ RODA Allium

  Naučni skup 11 th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH
  Godina 2019
  Autori Aida Džaferović, Azra Bakrač, Subha Džafić, Vildana Jogić, Samira Dedić i Jelena Nikitović
  Strana od 65
  Strana do 73

  STATE AND RECOMMENDATIONS FOR THE SUSTAINABLE USE OF ANIMAL GENETIC RESOURCES AS A COMPONENT OF AGROBIODIVERSITY IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup "Nature in Southern and Eastern Europe - Diversity, State and Governance"
  Godina 2018
  Autori Dragojla Golub, Gordana Đurić, Jelena Nikitović i Zoran Maletić

  IMPLICATION OF CERTAIN REPRODUCTIVE ABNORMALITIES ON THE INSEMINATION INDEX IN DAIRY COWS

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5th - World Environment Day"
  Godina 2018
  Autori Emir Mujić, Husein Vilić, Nermin Pračić, Jelena Nikitović, Đorđe Savić i Amir Hasić

  ANTIMICROBAL ACTIVITY OF PLANT EXTRACTS FROM GENUS ALLIUM

  Naučni skup Sixth International Scientific Conference "June 5th - World Environment Day"
  Godina 2018
  Autori Aida DŽaferović, Azra Bakrač, Subha Džafić, Vildana Jogić, Jelena Nikitović, Amir Hasić i Miloš Rodić

  GENETIC EROSION OF GENETIC RESOURCES OF CATTLE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

  Naučni skup 3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM FOR AGRICULTURE AND FOOD-ISAF 2017
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, Zoran Saltamarski, Dragoslav Kocevski, Vladimir Dzabirski, Kocho Porchu, Goran Trajkovski, Marina Nikolovska, Jelena Nikitovic, Stojimir Stojanovski, Biljana Cibreva i Sasho Rakocevic

  ANIMAL WELFARE WHEN CONDUCTING A RESEARCH

  Naučni skup 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AgroRes
  Godina 2017
  Autori Jelena Nikitović i Marko Lazić

  ESTIMATION OF EFFECTIVE POPULATION SIZE OF DOMESTIC BUFFALOES IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA

  Naučni skup 6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AGRICULTURAL SCIENCES AgroRes
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, B Sekovska, Jelena Nikitović, S Dimitrievska i A Klincarov

  Defining of standards and breeding goals of domestic mauntain horse

  Naučni skup Second International Conference Biotechnology in Agriculture
  Godina 2017
  Autori Gjoko Bunevski, Zoran Saltamarski, Jelena Nikitović, LJ Fejzulahi, N Nikolovska i B Trajkovski

  TOTAL BILIRUBIN CONCENTRATION AND AST ACTIVITY IN SERUM OF SIMMENTAL COWS IN DIFFERENT GEOGRAPHIC REGIONS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Tatjana Pandurević i Marko Lazić
  Strana od 2363
  Strana do 2368

  CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC INTEREST IN SERBIAN ANIMAL HUSBANDRY

  Naučni skup VII International Scientific Agriculture Symposium, Agrosym
  Godina 2016
  Autori Marko Lazić, Zvonko Spasić, Jelena Nikitović, Milun Petrović, Nikola Stolić, Gjoko Bunevski i Bratislav Pešić
  Strana od 2385
  Strana do 2390

  UTICAJ NAČINA MUŽE NA POZICIJU, DUŽINU I DEBLJINU PAPILE U POPULACIJI DOMAĆEG SIMENTALCA

  Naučni skup AKTUELNI PROBLEMI MEHANIZACIJE POLJOPRIVREDE
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Marko Lazić i Zvonko Spasić
  Strana od 82
  Strana do 88

  Koncentracija Ca, P i Mg u serumu kod krava simentalske rase sa različitih geografskih područja

  Naučni skup XXI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Jelena Nikitović, Nermin Pračić i Borut Bosančić
  Strana od 499
  Strana do 504

  Uticaj đubriva na morfološke karakteristike i prinos odabranog hibrida kukuruza

  Naučni skup XXI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Vildana Jogić, Mirsad Veladžić i Jelena Nikitović
  Strana od 193
  Strana do 198

Projekti

Programi iz oblasti zaštite zdravlja biljaka - Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinski štetnih organizama

rogramom se sprovode mjere posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih štetnih organizama na koštičavim voćakama (Pseudomonas syringae pv. persicae i Xanthomonas arboricola pv. pruni ) i prouzrokovača fitoftoroze maline (Phytophthora rubi). Poseban nadzor se sporovodi na teritoriji cijele Republike Srpske, a područja rada su mjesta ulaska u RS, mjesta prooizvodnje sadnog materijala i proizvodni zaasadi biljaka domaćina.

Broj projekta 1251507
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac prof. dr Gordana Đurić
Projektni tim mr Jelena Nikitović
Sonja Rašeta
Gvozden Mićić
Nataša Pašalić
Biljana Radusin-Sopić
Jovana Mastilović
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 45525.0 BAM

Očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja i njihovih tradicionalnih proizvoda na primjeru podveleške pramenke i psa tornjaka

Osnovni cilj ovog projekta je pokretanje programa zaštite autohtonih rasa na području Republike Srpske. Prikupljanje podataka i inventarizacija na terenu će se izvršiti za autohtone rase koje su prisutne na području Republike Srpske, ali poseban akcenat (na ovom projekatu) je stavljen na podvelešku pramenku i psa tornjaka...

Broj projekta 1251504
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Milenko Šarić
Projektni tim Slavica Samardžić
Milijan Erbez
dr Milenko Šarić
dr Borut Bosančić
Sonja Rašeta
mr Predrag Ilić
Bogoljub Novaković
dr Marina Antić
mr Jelena Nikitović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 10200.0 BAM

Održivi oprašivački sistem hortikulturnih biljaka u Republici Srpskoj: invetarizacijavrsta, upravljanje i biološki faktori rizika

Insekti, posebno pčele, osolike muve, tvrdokrilci i leptiri, oprašuju najveći broj biljnih vrsta zbog čega su ključni element ekosistema ali i faktor obezbjeđenja visokih i stabilnih prinosa u hortikulturnoj proizvodnji. U Republici Srpskoj, polinatori nisu bili predmet značajnijeg naučnog interesovanja, pa će kroz ovo istraživanje biti izvršena prva sistematska inventarizacija vrsta, procjena zdravstvenog stanja i faktora rizika kao i mjere podsticanja njihovog intenzivnijeg korišćenja u proizvodnji ...

Broj projekta 1251501
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Institut za genetičke resurse
Rukovodilac dr Violeta Santrač
Projektni tim Jovana Mastilović
Gvozden Mićić
mr Jelena Nikitović
prof. dr Nikola Mićić
prof. dr Snježana Hrnčić
doc. dr Branimir Nježić
dr Violeta Santrač
mr Slobodan Stojnić
Ljubiša Stanisavljević
Petar Nikolić
mr Sanda Stanivuković
prof. dr Dimitrije Marković
dr Biljana Lolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 31.03.2020.
Vrijednost projekta 33250.0 BAM