Navigacija

doc. dr Dragoljub Dimitrijević
docent

Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska fizika docent 8. februar 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS869 Kvantna teorija polja