Navigacija

prof. dr Božidar Banović
redovni profesor

0038163239816
051/333-603
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 12. novembar 2014.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK09KPP Kriminalistička prevencija i prognostika
OBK09KRM Kriminalistička metodika
OBK09MIIK Metodika istraživanja imovinskog kriminaliteta
OBK10KPP Kriminalistička prevencija i prognostika
OBK12KPP Kriminalistička prevencija i prognostika