Navigacija

Pravila studiranja

Na Univerzitetu u Banjoj Luci od školske 2007/08. godine počela je primjena bolonjskog procesa u nastavi na svim studijskim programima. Usvojen je trostepeni sistem studija i uveden ECTS sistem vrednovanja predmeta i ukupnog opterećenja studenta (European Credit Transfer System).

Da bi se olakšao studij i povećala prolaznost studenata, u nastavne planove su uvedeni  jednosemestralni predmeti, a ispitivanje studenata se obavlja po dijelovima, u obliku kolokvija, testova, seminarskih radova, izrade projektnih zadataka, itd.

Studijski programi podijeljeni su na akademske godine i semestre. U skladu sa principima ECTS-a, obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Jedan bod izražava radno opterećenje studenta u iznosu od 30 časova rada. Broj bodova za pojedini predmet određuje se prema broju časova nastave (teorijske ili praktične, vježbe, seminari i slično) i vremena za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, kolokvijumi/pismene provjere znanja, završni ispiti).

Studije I ciklusa na akademskim studijskim programima traju najmanje tri, a najviše četiri akademske godine. Izuzetak  su studije medicine, stomatologije i farmacije koje se izvode kao integrisane studije, te obuhvataju I i II ciklus studija i traju šest (medicina i stomatologija), odnosno pet godina (farmacija).

Studije I ciklusa  u trajanju od tri akademske godine vrednuju se sa 180 ECTS bodova, studije u trajanju od četiri akademske godine vrednuju se sa 240 ECTS bodova, studije koju traju pet akademskih godina vrednuju se sa 300 ECTS bodova, a studije koje traju šest godina vrednuju se sa 360 ECTS bodova.

Više informacija možete pronaći u Pravilima studiranja na I i II ciklusu studija.