Navigacija
Viber

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze Saše Kovačevića

Magistarski radoviFakultet fizičkog vaspitanja i sporta

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Banja Luka

NAUČNO NASTAVNOM VIJEĆU


IZVJEŠTAJ O OCJENI URAĐENE MAGISTARSKE TEZE

Na osnovu člana 71. Stav 7. Tačka 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 73/10), te člana 52. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Naučno-nastavno vijeće Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci je na 114. Sjednici, održanoj 21. februara 2012. godine, donijelo odluku o formiranju Komisije za pregled i ocjenu urađene magistarske teze kandidata Saše Kovačevića pod nazivom: „Relacije tehnike izvođenja elemenata na parteru sa tehnikom izvođenja istih na gredi“, sa sljedećim sastavom:

PODACI O KOMISIJI

1. Dr Adriana Lukić, docent,  uža naučna oblast: Kineziologija u sportu, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Predsjednik komisije;

2. Dr Ivan Hmjelovec, redovni profesor, uža naučna oblast: Bazični sportovi, Univerzitet u Sarajevu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, član komisije;

3. Dr Snežana Bijelić, vanredni profesor, uža naučna oblast: Kineziologija u sportu, Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, mentor – član.

Izvještaj o ocjeni urađene magistarske teze Saše Kovačevića