Навигација

МН-5 - Интернет и нове медијске технологије

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивИнтернет и нове медијске технологије
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МН-5обавезан1П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Према правилима студирања другог циклуса студија и других академских аката који се односе на поменути ниво студија.Нема условљености ван предмета (претходо положен испит). Унутар предмета потребна је компјутерска и информациона писменост студента.
Циљеви изучавања предмета
Студентима ће бити пружена могућност да претходна знања о развоју инфомационог друштва и његове повезаности и условљености с интернет технологијом. Кроз сопствени истраживачки ангажман, повезујући теоријска знања с искуствима непосредног рада у окружењима струке, предмет нуди кртитички простор за разматрање улоге и значаја савремених медијских технологија на интернету. На тај начин, студентима ће се отворити простор за изучавање многих актуелних питања повезаних с принципима медијског дисеминовања и уређења садржаја уз помоћ и посредством интерент технологије. У оквиру теоријске анализе студенти ће имати прилику да се упознају и рефлектују о најновијим перспективама и теоријама из области информационих технологија, социологије медија и комуникологије, али и да полемички разматрају неке антрополошке последице примене интернет технологије. Попут проблема самоће у виртуелном простору, идентитета, проблем насиља, приватности, слободе, пријатељства и друго.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи да развију компетенције критичког промишљања и анализе смисла, улоге и значаја информационогг доба и промена које оно доноси у свет медија. Изградиће разумевање на који начин се може дивергентно приступити експликацији информационог друштва. Студенти ће успети да овладају неким теоријским и практичним знањима и вештинама неопходним да нове медије примењују у контексту савремених научних и струковних истраживања, те моделовања савремених трендова и предикције развоја нових медија у информационом времену. На основу презентованог знања и самосталног истраживачког искуства, студенти ће моћи да пројектују хипотетичке форме и моделе будућности информационог доба и нових медија.
Садржај предмета
1. Настанак и развој информационог друштва 2. Теорија сингуларности и трансцендентална биологија Реја Курцвајла 3. Интернет и савремени изазови: проблем слободе, отуђености, приватности, слободног времена, феномен руморне комуникација, ризици доступности, проблем свеприсутности. 4. Солинова теорија хибридизације и Кантонова теорија о интернет будућности. 5. Проблеми политичког и корпоративног утицаја на медије 6 Утицај крупног капитала на медије и проблем медијског олигопола 7. Трансформативни потенцијал интернета 8. Проблем надзора интернета (САД, Велика Британија, Русија и Кина) 9. Облици државног утицаја на медије 10. Питање информационе контроле човека и проблем самоцензуре појам антиципаторног конформизма, меки притисак) 11. Улога грађанских иницијатива у медијасфери 12. Култура усамљености и вечите повезаности путем ИТ (проблеми самоће, самопоуздања, изолованости, захтев за вечитом младошћу, култ тела) 13, Култура "хепи енда" (принцип наде, питање демократске неслободе, питање "просвећености као масовне обмане) 14. Проблеми у комуникацији човека с машином; трансхуманизам 15. Историја лажних вести и феномен спина у светским медијима
Методе извођења наставе
Највећи део наставе се изводи посредством интернета - у облику групног рада са студентима уз употребу instant messaging програма (као што је Скајп) или неке друге вишенаменске апликације затвореног кода (Вибер), односно уз примену програма за интернетско видео и текстуално повезивање и могућност размене података. Групно повезивање ће се обављати у званичном термину предавања. Услов за рад на овом предмету је оснoвни ниво информационe писмености. Настава ће се изводити у као ex cathedra.
Литература
  1. Татјана Тапавички Дуроњић, (2017). "Дигитални информациони системи, медијски приступ" .Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци: Бања Лука. 2. Слободан Рељић (2013). "Криза медија и медији кризе". Службени гласник: Београд. 3. Оливер Суботић, (2011). "Информационо контролисано друштво". Бернар: Београд. 4. Љубиша Деспотовић и Зоран Јевтовић (2019). "Геополитика медија" . Култура полиса и Каирос: Нови Сад.5. Rey Kurzweil (2005). "Singularity is near." (pdf)
  2. 1. Aleksandar Luj Todorović, (2009). "Umetnost i tehnologije komunikacija". Clio: Beograd. 2.Manovič, L. (2015). "Jezik novih medija". Beograd: Clio. 3. Lakroa, M. (2001) New Age: "Ideologija novog doba". Beograd: Clio..
  3. Tatjana Tapavički Duronjić (2008). "Kompjuterska kultura i moderni mediji". Filozofski fakultet Banja Luka: Banja Luka. 2. Tatjana Tapavički Duronjić (2006). Internet i komunikacija, medijska sinergija postmedija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: Istočno Sarajevo.3. Aleksandar Luj Todorović, (2015). "Diskurs novih tehnologija". Clio: Beograd.
  4. Tatjana Tapavički Duronjić (2014). "Singularnost čoveka i kompjutera u internet okruženju". Internet i društvo. Međunarodni tematski zbornik radova. Beograd i Niš: Srspko sociološko društvo, Univerzitet u Nišu, Institut za uporedno pravo Beograd.
Облици провере знања и оцењивање
Студенти су обавезни да напишу есеј користећи обавезну и допунску литературу предмета (Могући број бодова рада је: 40 ECTS. Студенти су обавезни да истраже и анализирају задату тему у форми есеја користећи обавезну и допунску литературу предмета. Тема есеја се експлицира и усмено. (Могући број бодова рада је до 40 ECTS. Групне активности и ангажман у дискусијама и групама за рефлексију може да се вреднује до 5 ECTS бодова. Присуство на предавањима се може вредновати до највише 5 ECTS бодова. Завршни усмени испит се вреднује до 50 ECTS бодова.
Посебна назнака
Настава може да се одвија искључиво онлајн.