Навигација

Н-36 - Новинарство у штампи

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивНовинарство у штампи
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-36обавезан5П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Према правилима студирања првог циклуса студија.Положен предмет "Увод у новинарство"
Циљеви изучавања предмета
Садржај предмета посвећен је изучавању новинарске праксе и теорије унутар публицистике и науке о медијима, медиологије. Подучавање о новинарским формама усмерено је на изучавање историје жанрова, медијске карактеристике жанрова, примене жанрова и компарацији ове примене у медијског агенди на микро, мезо и макро нивоу медијске продукције и дисеминације. Предмет представља својеврсан увод у изучавање новинарства и медија, пратећи широки историсјки распон од предновинарства (појава раних хроничара, конципијената и менаната, сторија средстава за писање и историја подлога за писање) до новог медијског доба у коме се интернет појављује као интелигентна и флуидна информациона платформа за обједињавање свих досадашњих медија и новинарских форми.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи да стекну јасан увид у историју новинарских жанрова и друштвене историје медија. У току изучавање теорије унутар овог оквира, студенти ће имати прилику да примене и савладају технику и вештину писања за штампане медије, јасно разликујући жанровске породице и професионалне дивергенције унутар њих.
Садржај предмета
1. Медијске детерминанте; медиј, одређење и значења; медијска информација и особине медијске информације 2. Историја конституисања професије; рани хроничари и подела медијске сфере 3. Историја појаве и развоја штампаних издања 4. Пионирске фазе развоја штампе; сензационализам и комерцијализам (Пулицер, Херст, Бенет; златно доба новинарства и „жута штампа“, борба за тираж) 5. Модерна вечерња штампа и друга специфична издања (елитна штампа, мали формат, таблоидизација) 6. Идеологизација дискурса и фразеологизација у новинарству (употреба метонимијског агенса у номинативу, предлошки генитив или локатив) 7. Поступци опремања садржаја за штампани медији (наслов, насловни блок, лид, фиоке, пешћани сат као обрт и друго) 8. Динамика у писању; фактор изненађења, структура и интензитет жанра 9. Интерпретација и БКГ у штампи; интерпретативни мета извештај 10. Истраживање у новинарству и трагање за истином 11. Правила доброг писања у новинарству; синтеза теорија и техника 12. Теорије медијског жанра и савремено новинарство 13. Врсте медијског жанра; поделе, карактеристике и примена у новинарству 14. Неновинарске форме изражавања у медијима; грађанско партиципативно новинарство и блогери 15. Друго медијско доба; појава еквивалентне „штампе“.
Методе извођења наставе
Настава на предмету се изводи у форми предавања по принципу ex cathedra, али комбинована подстицањем студената да партиципирају у разговору о теми. Интерактивнст је континуирани циљ и метод деловања предавача. Сва предавања се презентују мултимедијално, уз помоћ компјутерских презентација, филмова, трјелера, аудио и видео записа и слично. У наставном процесу 10% времена предавача може бити уступљено студентима за самостално излагање теме.
Облици провере знања и оцењивање
Писмена и усмена провера. У оквиру предмета студенти су обавезни да напишу 4 самостална новинарска текста у форми вести, извештаја, интервјуа (портрет и класични)
Посебна назнака
Предмет вештина.