Навигација

ПН-59 - Политички конфликти

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитичке науке
НазивПолитички конфликти
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ПН-59обавезан8П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан 8. семестар
  Циљеви изучавања предмета
  Упознавање студената са класичним и савременим теоријама друштвених конфликата; продубљивање постојећих и стицање нових сазнања о суштини, узроцима, врстама, функцијама и исходима конфликата; о контроли и управљању политичким конфликтима; о религијским, етничким, расним и другим облицима конфликата, о праву јачег, о ропству, о политичкој толеранцији итд.
  Исходи учења (стечена знања)
  Студенти ће моћи критички да преиспитују појам и природу конфликата, упознају се с узроцима њиховог настанка, као и елементима, фазама, динамиком и могућим исходима друштвених конфликата. Намјера је да студенти упознају и основне методе разрјешавања унутардржавних и међудржавних конфликата, нудећи властити допринос научно-истражи-вачком разумијевању актуелног феномена.
  Садржај предмета
  Појам и суштина политичких конфликата. Различита теоријска разматрања о природи друштвених конфликата (двојака природа). Општа теоријска разматрања о узроцима политичких конфликата. Елементи, фазе, динамика и исходи конфликата. Подјела (типови) и хијерархија конфликата. Међународни чиниоци конфликата. Облици политичке борбе. О модерном ропству. Напетости у систему. Дисфункције. Регулисање и управљање конфликтима. "Контролисање мира". Глобализам, неоимперијализам итд. Обојене револуције. Грађанска непослушност. Разрјешавање унутардржавних и међудржавних конфликата. Безбједоносна култура.
  Методе извођења наставе
  Настава на овом предмету изводи се излагањем одабраних тема, представљањем и анализом садржаја из задатог градива, уз обавезно писање колоквијума и ангажмана студената на изради семинарских радова или тимских истраживачких задаћа. - Најважнија студентска обавеза је да редовно похађају наставу, учествују на колоквијумима и изучавају припремљену литературу. - Напомена: недозвољено је коришћење књига, скрипти, пушкица, бубица или мобилних телефона приликом колоквијума и таква активност подлијеже прописаним санкцијама.
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања обавља се током цијелог семестра, кроз усмени (учешће у дебатама, излагање семинарских радова) и писменог (два коликвијума и семинарски рад) ангажмана студената у виду сакупљања предиспитних обавеза. На крају семестра, знање се провјерава на усменом испиту, током редовних испитних рокова.
  Посебна назнака
  ПН-59