Навигација

др Драган Караџић

Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 19

051/464-628
локал113

Предмети

Шумарски факултет

ОШ07ФПАТОШ07ФПАТ - Шумарска фитопатологија
МШ11ФФАРМШ11ФФАР - Шумарска фитофармација
ОШ13ФПАТОШ13ФПАТ - Шумска фитопатологија
МШ10МОНИМШ10МОНИ - Мониторинг здравственог стања шума
МШ13ФФАРМШ13ФФАР - Фитофармација
МШ13ИЗШУМШ13ИЗШУ - Интегрална заштита шума