Навигација

др Милан Медаревић

Шумарски факултет

Шумарски факултет, канцеларија 19

051/464-628
локал113

Предмети

Шумарски факултет

МШ11ФУНКМШ11ФУНК - Планирање производне и других функција шума
МШ11ИППОМШ11ИППО - Интегрално планирање потенцијала шумских екосистема
ОШ13УРЂ2ОШ13УРЂ2 - Уређивање шума II
ОШ13УРЂ1ОШ13УРЂ1 - Уређивање шума I
МШ13ИПГШМШ13ИПГШ - Интегрално планирање газдовања шумама
МШ10УПРАМШ10УПРА - Управљање заштићеним подручјима
ОШ07УРЕЂОШ07УРЕЂ - Уређивање шума
МШ10ТИПОМШ10ТИПО - Типологија шума