Навигација

Тијана Поповић
асистент

Сарадник - II-5
Филолошки факултет

Филолошки факултет, канцеларија 5

051/340-136
локал136
Датум избора у звање 24. април 2014.

Предмети

Филозофски факултет

СЈЕЈ2112СЈЕЈ2112 - Страни језик 2 - Енглески језик 2
СЈЕЈ1111СЈЕЈ1111 - Страни језик 1 - Енглески језик 1
СЈ1-ЕЈСЈ1-ЕЈ - Страни језик I - Енглески језик
СЈ2-16-ЕЈСЈ2-16-ЕЈ - Страни језик II : Енглески језик
СЈ1-16-ЕЈСЈ1-16-ЕЈ - Страни језик I - Енглески језик
ЕЈФЗФ3ЕЈФЗФ3 - Енглески језик III
Ф1-ЕЈ11ОФ1-ЕЈ11О - Енглески језик 1
Ф1-ЕЈ2ИФ1-ЕЈ2И - Енглески језик 2
ЕЈФЗФЕЈФЗФ - Енглески језик

Филолошки факултет

09ЕШ09ЕШ - Шекспир
09ЕСЕК09ЕСЕК - Средњовјековна енглеска књижевност
09ЕЕКР09ЕЕКР - Енглеска књижевност ренесансе
09СЕЈ109СЕЈ1 - Енглески језик I
09ЕСЕЈ109ЕСЕЈ1 - Савремени енглески језик 1
12ЕЕКР12ЕЕКР - Енглеска књижевност ренесансе
12ЕСЕК12ЕСЕК - Средњовјековна енглеска књижевност
12ЕШ12ЕШ - Шекспир
12СЕЈ12СЕЈ - Енглески језик
12ЕСЕЈ112ЕСЕЈ1 - Савремени енглески језик 1
09СЕЈ209СЕЈ2 - Енглески језик II