Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физиологија животиња

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Др Александар Иванц, редовни професор (ужа научна област Биохемија и Физиологија животиња), Факултет за Биофарминг Бачка Топола Мегатренд Универзитета у Београду, предсједник
Др Јосип Крнић, редовни професор (ужа научна област Физиологија животиња), Ветеринарски факултет Универзитета у Сарајеву, члан
Др Стеван Малетин, редовни професор (ужа научна област Зоологија), Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду, члан

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној 21.12.2010. год. донијело Одлуку број 3941/10 којом смо именовани у комисију за припремање приједлога за избор наставника за ужу научну област Физиологија животиња (за наставне предмете Општа физиологија животиња I, Општа физиологија животиња II и Физиологија и екофизиологија животиња).
На расписани конкурс Универзитета у Бањој Луци, објављен 01.12. 2010. године у дневном листу „Глас Српске“ за избор наставника за ужу научну област Физиологија животиња (за наставне предмете Општа физиологија животиња I, Општа физиологија животиња II и Физиологија и екофизиологија животиња) пријавио се један кандидат, др Радослав Декић, до сада виши асистент на истим наставним предметима.
Након увида у достављену комплетну и релевантну документацију и разматрања конкурсног материјала у складу са Законом о високом образовању и Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци комисија Наставно научном вијећу Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци подноси сљедећи

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физиологија животиња Радослав Декић.pdf