Навигација
Viber

Информација о одржаној 22. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На сједници Сената која је одржана  у четвртак, 28. 11. 2013 године, разматрано је 15 тачака утврђеног дневног реда, док ће преостале тачке бити предмет разматрања у наставку сједнице планиране за сриједу, 4. децембар 2013. године.

Након усвајања Извода из записника са 21. сједнице, Сенат је прихватио информацију  Сената Високе школе унутрашњих послова о  разрјешењу ранијег члана Сената Универзитета испред Високе школе, проф. др Душка Вејновића, те је верификован мандат новог члана мр Милимира Говедарице.

У наставку сједнице, Сенат је прихватио приједлоге факултета и донио одлуку о измјенама и допунама Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I и II циклусу студија за зимски семестар школске 2013/2014. године.
Такође, прихваћен је Приједлог одлуке Филолошког факултета о измјени наставног плана и програма I циклуса студија на студијском програму руског и српског језика и књижевности, као и Приједлог одлуке Технолошког факултета о усвајању Елабората о оправданости извођења четворогодишњег студијског програма текстилно инжењерство, смјер одјевна технологија и смјер обућарска технологија и дизајн.

Сената је, исто тако, подржао Закључак Проширеног колегијума Универзитета, број: 01-1/04-3.3838-1/13 од 29.10.2013. године, који се односи на  организацију апсолвентских екскурзија, а у коме је наведно да се екскуризије не могу организовати у вријеме одржавања наставе.

На сједници је разматран и Приједлог наставно-научних вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Електротехничког факултета, Машинског факултета и Технолошког факултета о покретању студија трећег циклуса под називом „Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство“ и Елаборат о оправданости оснивања овог студија.
Након опширне дискусије, Сенат је прихватио приједлог поменутих факултета да се организује предложени докторски студиј, те је задужен проректор за научно-истраживачки рад и развој Универзитета да одржи састанак коме ће осим декана ова четири факултета, присуствовати и декани Рударског, Пољопривредног, Шумарског, те Природно-математичког фалкултета, као и директор  Института за генетичке ресурсе, те да узимајући у обзир закључке са тог састанка, допуни Елаборат и достави га Сенату до краја децембра.

Након разматрања приједлога Наставно-научног вијећа Машинског факултета о измјени и допуни Одлуке о формирању катедри Универзитета у Бањој Луци и распореду предмета по катедрама, број: 05-4153-XII-2/08 од 07.11.2008. године, као и приједлога о измјени и допуни Одлуке о матичности факултета/Академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и ВШУП за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области – пречишћени текст, број: 02/04-3.3121-80/12 од 29.11.2012. године, Сенат је донио одлуку да се прихвати приједлог Факултета у вези са називом катедри и ужих научаних области, док ће распоред предмета на овим катедрама бити дефинисан посебном одлуком која ће се донијети за све факултете заједно.

Сенат је, такође, донио одлуку о поништењу дијела Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника на Електротехничком факултету која је усвојена на 21. сједници Сената, а објављена у службеном гласнику РС 6.11.2013. године.

Највише академско тијело Универзитета је донијело и одлуке о именовању шефа Катедре за графички дизајн на Академији умјетности, те о именовању шефова: Катедре за хидро и термоенергетику; Катедре за термотехнику и Катедре за производне и рачунаром подржане технологије на Машинском факултету. Такође, донесена је и одлука о разрјешењу и именовању руководиоца студијског програма ликовне умјетности на Академији умјетности.

На сједници Сената, проректор за научно-истраживачки рад и развој проф. др Милан Матаруга је упознао ово тијело са досадашњим активностима Универзитета у вези са стицањем Европске повеље и  Кодекса истраживача, те је након дуже расправе донесен закључак да се изјашњавање о овој тачки дневног реда остави за наредну сједницу Сената, уз напомену да ће у међувремену поменуто питање бити стављено и на дневни ред сједнице Проширеног колегијума.

Сенат је на сједници од 28. 11. 2013. донио и одлуку о давању сагласности на Извјештај Комисије о урађеној докторској дисертацији мр Милијане Окиљ на тему: „Цркве са прислоњеним луковима-поријекло облика, типологија и распрострањеност на балканском полуострву“; одбио је, као неоснован, захтјев др Сузане Кусовац за преиспитивање Одлуке Сената Универзитета  број: 02/04-3.3201-12/1312 која се односи на избор у звање мр Младена Матовића, на Академији умјетности; док је након разматрања дописа Технолошког факултета у вези пресуде Окружног суда у Бањој Луци по тужби Ане Мунетић, ово тијело усвојило закључак да, у складу са Правилником о еквиваленцији, надлежни орган Факултета поново разматра овај предмет и донесе одлуку. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/2947/uni-3.jpg