Navigation

SR-1 - Uvod u politicke nauke

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
SR-11П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
  Lecturer/Associate (for practice)
   ConditionОблик условљености
   Уписан први семестар.Услови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
   The goal
   Увод у политичке науке један је од темељних политиколошких предмета и због тога се изучава у првој години студија. У оквиру Увода у политичке науке студенти се упознају са основама науке о политици и најважнијим политичким феноменима. Ријеч је појавама попут политике, државе, моћи, демократије, елита, идеологије, партија, лидерства, политичке културе и глобализације. Основни циљ предмета Увод у политичке је да оспособи студенте за даљи рад и савладавање осталих политиколошких предмета.
   The outcome
   По успјешном завршетку предмета Увод у политичке науке студент стиче и развија одговарајуће знање и способности неопходне за даљи наставак студија у оквиру уписаног студијског програма.
   Contents
   1. Појам и научни карактер политике 2. Политика као наука, вјештина и професија 3. Политичка парадигма, критичко мишљење и конзервативизам 4. Платон и Аристотел о политици 5. Стари Рим и хришћанство 6. Макијавели, Хобс и Лок 7. Држава благостања и неолиберализам 8. Понављање градива из првог дијела (први колоквијум) 9. Друштвена моћ и политичка власт 10. Политички интереси и владавина права 11. Политички и социјални конфликти 12. Политичка лојалност 13. Политички плурализам и политичке партије 14. Политичка култура 15. Понављање градива из другог дијела (други колоквијум)
   Methods of teaching
   Предвиђено је да се настава изводи кроз часове наставе и часове вјежби у складу са усвојеним академским календаром и распоредом одржавања наставе и вјежби за актуелни семестар у којем се они изводе.
   Literature
   1. Poplašen, Nikola (2002) „Političke i pravne teorije: hrestomatija“, Univerzitetska knjiga, Banja Luka (od 7 do 62, od 85 do 168, od 272 do 282 i od 321 do 558 stranice) (Original title)
   Knowledge check forms and grading
   Провјера знања ће да се врши током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, кроз усмено испитивање у вријеме испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два колоквијума (по 20 бодова), једног семинарског рада на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). Кроз предиспитне обавезе студент може да се освоји највише 50 бодова. Завршни испит се обавља усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. На завршном испиту је могуће остварити највише 50 бодова. Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог у оквиру свих елемената провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова из завршног испита (максимално 50). За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене (6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова.