Navigation

S-46 - Sociologija obrazovanja

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
S-467П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Уписан седми семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
The goal
Предмет анализира однос образовања и друштва, значај образовања као и његову улогу у различитим друштвено-историјским контекстима. У предмету се аналитички приступа разумијевању различитих теоријских и институционалних оквира унутар којих се може и треба проучавати образовање. Такође, у предмету се проучава не само утицај образовања на друштво (кроз друштвену структуру, говорне обрасце, поткулурне вриједноси итд.) него и обрнуто, како друштво мијења и прилагођава образовање потребама времене у коме живимо.
The outcome
Студенти ће бити оспособљени за критичко разумијевање улоге и значаја образовања у савременом друштву, као и да самостално закључују и увиђају предности и недостатке савременог концепта образовања посматрајући га кроз прозму потреба и вриједности са једне стране те развојних перспектива капиталистичког друштва са друге стране
Contents
1. Упознавање студената са садржајем и литературом предмета и предиспитних обавеза 2. Образовање између манипулације и социјализације 3. Однос образовања, васпитања и социјализације 4. Различити приступи социологији образовања 5. Друштвена структура и образовање-статус и образовање, друштвена покретљивост и образовање. 6. Институционално образовање-формално и неформално образовање 7. Образовање и поткултура, образовање и религија, интеркулурално и мултикултурално образовање (први колоквијум) 8. Образовање и култура сиромаштва-говорни обрасци и образовање 9. Одбнос образовања и професије, традиције и иновације 10. Образовање и девијантни облици понашања-школа као систем контроле 11. Друштво и образовни капитал 12. Улога образовања у савременим друштву 13. Специјализација и образовање 14. Модернизација образовања-технолошке особености модерног концепта образовања (други колоквијум) 15. Улога државе у образовању-узроци и посљедице реформе образовања
Methods of teaching
Користе се вербалне методе и то монолошка дијалошка и метода разговора. током два колоквијума користи се метода писаног рада док се испит изводи усмено
Literature
  1. Koković, D. (2009). Društvo i obrazovni kapital. Mediterran Publishing. Novi Sad. (Original title)
  2. Koković, D. (2000). Sociologija obrazovanja, društvo i edukacijski izazovi. Univerzitet u Novom Sadu. (Original title)
  3. Ivanović, S. (2005). Sociologija obrazovanja. Učiteljski fakultet. Beograd. (Original title)
  4. Ivanović, S. (2009). Regresivna uloga javnih medija u socijalizaciji mladih. Protivurečnosti socijalizacije mladih i uloga obrazovanja u afirmaciji vrednosti kulture mira. (63-68). Folozofski fakultet. Niš. (Original title)
  5. Burdije, P., Paseron, Ž.K. (2014). Reprodukcija, elementi za jednu teoriju obrazovnog sistema. Fabrika knjiga. Beograd (Original title)
Knowledge check forms and grading
Студенти током семестра полажу два колоквијума (по 20 бодова), и имају обавезу презентације семинарског рада или реферата (5 бодова) на задану или самостално изабрану тему. За присуство на настави и вјежабама студенти максимално остварују 5 бодова. Испит се изводи усмено у предвиђеним и раније дефинисаним терминима испитних рокова.
Special indication
нема