Navigation

prof. dr Milica Drobac Pavićević
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Filozofski fakultet
051/322-780
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Psihologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedagoška i školska psihologija vanredni profesor September 24, 2020

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MPV13PUS Psihologija učenja i stvaralaštva predškolskog djeteta
MPD10PDK Psihologija darovitosti i kreativnosti
MPS10PDK Psihologija darovitosti i kreativnosti
MPS10ŠPP Školska psihologija sa praktikumom
Akademske studije prvog ciklusa
PP124-07 Uvod u pedagošku psihologiju (Pedagoška psihologija 1)
PSIFZF Psihologija nastave i učenja
PUIN-07 Psihologija učenja i nastave
UUPP-PD1 Uvod u pedagošku psihologiju
UUPPFZF Uvod u pedagošku psihologiju

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DPS1 Psihologija stvaralaštva 1
13DPS2 Psihologija stvaralaštva 2
17LUPS1 Psihologija stvaralaštva 1
17LUPS2 Psihologija stvaralaštva 2
LUPS1 Psihologija stvaralaštva 1
LUPS2 Psihologija stvaralaštva 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Socio-konstruktivistička perspektiva stvaralaštva (Kako Vigotski otkriva stvaralaštvo?)

  DOI 10.7251/RAD1929067D
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2019
  Autori Milica Drobac Pavićević
  Broj 29
  Strana od 67
  Strana do 76

  Percepcija stvaralaštva studenata pedagoškog usmjerenja

  DOI 10.7251/RAD1929013D
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2019
  Autori Milica Drobac Pavićević and Jovana Jovović
  Broj 29
  Strana od 13
  Strana do 26

  Correlation between perfectionism and somatization symptoms among primary and high school students

  DOI 10.7251/RAD1827011V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2018
  Autori Nada Vaselić, Milica Drobac, and Ivana Zečević
  Volumen 27(2018)
  Strana od 11
  Strana do 25

  Kvalitet univerzitetske nastave i sposobnost apstraktnog mišljenja studenata

  DOI 10.7251/NSK1601081S
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2016
  Autori Margareta Skopljak, Ivana Zečević, and Milica Drobac
  Volumen LXXVIII
  Broj 1-2
  Strana od 81
  Strana do 94

  Znanja i vještine u nastavnim programima za mlađi školski uzrast

  DOI 10.5937/inovacije1402084Z
  Časopis INOVACIJE U NASTAVI - ČASOPIS ZA SAVREMENU NASTAVU
  Godina 2014
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić, and Milica Drobac
  Broj 2
  Strana od 84
  Strana do 94
  Veb adresa http://www.inovacijeunastavi.rs/sr/27-2-7/

Radovi sa skupova

  Prikaz zadatka namijenjen podsticanju samoregulisanog učenja studenata za vrijeme online nastave

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti
  Publikacija Banjalučki novembarski susreti - knjiga rezimea
  Godina 2020
  Autori Nela Marinković, Ivana Zečević, and Milica Drobac-Pavićević

  Implicitne teorije o prirodi stvaralaštva studenata pedagoškog usmjerenja

  Naučni skup Treća međunarodno naučno - stručna konferencija: Darovitost - potrebe 21. veka
  Publikacija Darovitost - potrebe 21. veka (Tematski zbornik radova međunarodnog značaja)
  Godina 2019
  Autori Milica Drobac and Jovana Jovović
  Strana od 11
  Strana do 17

  Factor Structure and Convergent Validity of the Creative Achievement Questionnaire (CAQ)

  Naučni skup XXV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  Publikacija Empirical studies in psychology
  Godina 2019
  Autori Maja Balta, Siniša Subotić, and Milica Drobac Pavićević
  Strana od 92
  Strana do 94
  Veb adresa http://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/12/proceedings_EIP_2019.pdf

  Quasi-experimental research of the model of experiential learning theory in teaching

  Naučni skup 13th International Conference DAYS OF APPLIED PSYCHOLOGY 2017
  Publikacija Psychology in and around us
  Godina 2018
  Autori Marija Dulić and Milica Drobac
  Strana od 15
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.psihologijanis.rs/dpp/arhiva/zbornik-13-1.pdf

  Osjećaj koherentnosti kao prediktor mentalnog zdravlja adolescenata

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2017.
  DOI 10.7251/FILZBNS1718311S
  Publikacija Banjalučki novembarksi susreti (Zbornik radova sa naučnog skupa)
  Godina 2017
  Autori Irena Stanić and Milica Drobac Pavićević
  Strana od 311
  Strana do 331

  Psihološki efekti transfera u razvoju kreativnosti kod intelektualno darovitih učenika

  Naučni skup Otvoreni dani psihologije
  Publikacija Otvoreni dani psihologije (Zbornik radova)
  Godina 2015
  Autori Milica Drobac
  Strana od 140
  Strana do 150

  Primjena Blumove taksonomije u analizi ishoda obrazovanja za osnovnu školu

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija INDIVIDUALNE RAZLIKE, OBRAZOVANJE I RAD, Tematski zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Milica Drobac-Stupar, Ivana Zečević, and Brane Mikanović
  Strana od 93
  Strana do 103

  Znanja i vještine u nastavnim programima za stariji školski uzrast

  Naučni skup Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Publikacija Naučni skup: Banjalučki novembarski susreti – Vrijednosti i protivurječja društvene stvarnosti, Filozofski fakultet, Banja Luka
  Godina 2013
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Milica Drobac-Stupar, and Aleksandra Hadžić

  Stilovi učenja kod intelektualno darovitih učenika

  Naučni skup Psihološka istraživanja učenja i ponašanja
  Publikacija Psihološka istraživanja i ponašanja
  Godina 2012
  Autori Milica Drobac
  Strana od 25
  Strana do 36

  Mudrost u školi, mudrije društvo – teorijski prikaz WISC modela za razvoj darovitosti

  Naučni skup Društvo znanja i ličnost: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Publikacija Društvo znanja i ličnosti: putevi i stranputice (de)humanizacije
  Godina 2012
  Autori Milica Drobac
  Strana od 453
  Strana do 464

  Ispitivanje odnosa subdimenzija perfekcionizma i intelektualne darovitosti

  Naučni skup Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Publikacija Naučna i duhovna utemeljenost društvenih reformi
  Godina 2009
  Autori Milica Drobac-Stupar
  Strana od 363
  Strana do 384

  Lokus kontrole u oblikovanju agresivnog ponašanja

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Kultura i obrazovanje: Rezimei
  Godina 2006
  Autori Milica Drobac and Đorđe Čekrlija
  Strana od 44
  Strana do 44

  Lokus u oblikovanju porodične okupljenosti

  Naučni skup Kultura i obrazovanje
  Publikacija Kultura i obrazovanje (tom 2)
  Godina 2006
  Autori Milica Drobac and Đorđe Čekrlija
  Strana od 289
  Strana do 303

  Religioznost, socio – demogrfske karakteristike i bespomoćnost adolescenata

  Naučni skup Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji
  Publikacija Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji
  Godina 2005
  Autori Srđan Dušanić and Milica Drobac-Stupar

  ODNOS SPONTANIH I NAUČNIH POJMOVA U DRUGOM I ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE

  Naučni skup Naučni skup Filozofskog fakulteta: Tradicija i savremenost. Banja Luka, 4-6. novembra 2004.
  Publikacija Tradicija i savremenost: Zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 4-6. novembar 2004). Knjiga 5; Tom I.
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Hadžić-Krnetić, Ivana Zečević, and Milica Drobac-Stupar
  Strana od 1001
  Strana do 1031

  Trajanje doživljaja rata kod mladih

  Naučni skup Jedinstvo nauka danas
  Publikacija Jedinstvo nauka danas. Knjiga 4. Tom II
  Godina 2003
  Autori Milica Drobac
  Strana od 339
  Strana do 363

Ostali radovi

  Analiza Nastavnog plana i programa za osnovne škole u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Save the Children
  Godina 2012
  Autori Ivana Zečević, Brane Mikanović, Aleksandra Hadžić-Krnetić, and Milica Drobac-Stupar

  Problemi i potrebe mladih grada Banja Luka

  Izdavač Društvo psihologa Republike Srpske
  Godina 2005
  Autori Branko Milosavljević, Srđan Dušanić, Milica Drobac-Stupar, Vladimir Turjačanin, and Ivana Zečević

  Mladi i toksikomanije

Knjige

  Šta je zapravo kreativnost?

  Izdavač Imprimatur i Filofoski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99976-907-4-6
  Godina 2020
  Autori Milica Drobac Pavićević
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 251