Navigation

Petar Praštalo
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hidrotehnika asistent July 11, 2019

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MK Modeliranje konstrukcija
OPO Odbrana od poplava
OS Odvodnjavanje saobraćajnica
PPP Plovni putevi i pristaništa
SH Statistička hidrologija
Akademske studije prvog ciklusa
OG07DS Drenažni sistemi
OG07HID Hidrologija
OG15HI Osnovi hidraulike
OGH07IHID Inženjerska hidrologija
OGH07NAV Navodnjavanje
OGH07RR Regulacija rijeka
OGH07HKON Hidrotehničke konstrukcije

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Krive trajanja protoka kao sredstvo za kalibraciju i verifikaciju HBV-light modela neizučenog sliva

  Naučni skup 18. Savetovanje SDHI&SDH
  Publikacija Zbornik radova sa 18. Savetovanja SDHI i SDH
  Godina 2018
  Autori Petar Praštalo, Borislava Blagojević, and Žana Topalović
  Strana od 88
  Strana do 99