Навигација

СР-44 - Заступање у социјалном раду

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоцијални рад
НазивЗаступање у социјалном раду
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СР-44обавезан6П + В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписана трећа година студијаСлушање предмета
Циљеви изучавања предмета
Заступање интереса корисника је етичка обавеза социјалних радника. Одвија се на нивоу појединца, друштвених група и заједница. Одбацивање принципа вредоносне неутралности, социјални радника постаје активан и одговарни актер у процесу произвођења жењених промјена. Заступање је увијек усмјерено према доносиоцима одлука. Зато успјешност процеса заступања зависи од анализе политичког окружења и односа моћи, успостављања реалних и остваривих циљева, развијање комуникационих вјештина, идентигфикације доносиоца одлука, одабира најподеснијјих стратегија и критика. Крајњи циљ заступања састји се у оснаживању појединаца, друштвених група и заједница, како би били у стању да аутентично и успјешно заступају властите интересе. Стога су циљеви курса везани за стицање теоријских и практичних знања и вјештина за заступање интереса корисника услуга социјалног рада.
Исходи учења (стечена знања)
Од студената се очекује: (1) да разумију смисао и садржај заступања у социјланом раду; (2) да праве разлику између различитих типова заступања; (3) да овладају основним комуникацијским вјештинама у процесу заступања; (4) да искажу практичне способности у индентификацији циљева, одабиру најподеснијих стратегија и тактика у односу на циљну групу чији се интереси заступају и (5) да су у стању да примјене своја знања и разумијевања на на начин који указује на професионални приступ послу.
Садржај предмета
Садржај предмета обухвата: РАзвој заступања у социјалном раду; Појам и карактеристике застуупања у социјалном раду; типове заступања: заступање случаја, заступање групе/социјално заступање, унутрашње административно заступање, грађанско/независно заступање; законодавно заступање; Теоријске основе заступања: теорије социјалног рада и утицај теоријских приступа у социјалном раду на идеје и праксу заступања; Однос заступања и социјалног рада; Професионалне и етичке дилеме у заступању; Особине доброг заступника; Процес заступања: прикушпљање података/доказа и дефинисање циљева; Процес заступања: идентификовање доносиоца одлука, формирање коалиција; Процес заступања: прикупљање средстава; идентификовање најбољих начина за слање порука; Процес заступања: мониторинг и евалуација; Стратегије и тактике заступања: избор стратегије и типови стратегије; Стратегије и тактике заступања: тактике у оквиру сарадничких/коалиционих стратегија кампање; тактике у оквиру конфликтних/контекстуалних стратегија; Стратегије и тактике заступања: реакције опонената на активности заступника и Завршна расправа.
Методе извођења наставе
- Настава ће се изводитии кроз панел предавања и дискусионе групе, ако и читањем задатих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Студенте је у обавези да редовно похађа наставу и полаже предиспитне обавезе у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу. - Мобилни телефони увијек морају бити искључени у току извођења наставе на предмету.
Литература
  1. Бркић М. (2010). Заступање у социјалном раду. Београд: Факултет политичких наука. Чигоја.
  2. Payne M. (2001). Савремена теорија социјалног рада. Бања Лука: Филозофкси факултет, 201-218
  3. Јовановић В. (2006). Независно заступање и бесплатна правна помоћ. Часопис Актуелности. бр.6, 29-36
  4. Grbić, O., Panić, G. & Brkić, M. (2011). Advocacy - a form of social work activity on meitigating marginalization and social exclusion. Proceedings. International Scientific Conference „Social Work and Fight against Poverty and Social Exclusion – Professional Dedication to the Protection and Promotion of Human Rights.“ , 475-488.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, на испиту, у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.