Навигација

Н-3 - Увод у социологију

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивУвод у социологију
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-3обавезан1П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Нема услова
  Циљеви изучавања предмета
  У циљу што ефикаснијег усвајања теоријско-методолошког оквира савремене социологије (најзначајнијих парадигми и дискурса), предмет анализира најатрактивније феномене у савременом друштву: глобализацију, идентитет, биополитику, вакцинацију, феминизам, филм, миграције, тероризам, политичку манипулацију итд. С обзиром да успјешна анализа данас најатрактивнијих феномена захтјева примјену теоријско-методолошких знања, овај предмет управо кроз студентима најинтересентније примјере подстиче њихово усвајање.
  Исходи учења (стечена знања)
  Упознавање са теоријско-методолошким оквиром савремене социологије (савременим парадигмама и дискурсима) и могућностима њихове примјене у разумијевању и објашњењу савремених друштвених феномена.
  Садржај предмета
  1. Историјски развој социологије. Позитивистичка, социологистичка и симболичка фаза 2. Поредак парадигми и дискурса. Појам парадигме и дискурса. Универзална, општа, теоријска и појмовна парадигма 3. Глобализација. Глобализација као ширење западне концепције самобитности (моћ, профит, индивидуализам и забава) у глобални идентитетски простор. Политичка, економска, социјална и културна димензија и институције глобализације 4. Идентитет. Облици колективне идентификације (Демос, Етнос, Лаос) 5. Личност. Естетичка, етичка и религијска фаза у развоју личности 6. Социјална контрола. Праксе, механизми и инструменти социјалне контроле 7. Филм. Филм као инструмент идентитетског инжењеринга 8. Биополитика. Животни простор и одрживи развој 9. Вакцинација. Биополитичка функција имунизације.. Агенда 21 студија случаја 10. Феминизам. Депопулација као биополитичка улога феминизма. Агенда 21 студија случаја 11. Политичка употреба страха. Цивилизацијска, психолошка и друштвена димензија страха 12. Политичка манипулација. Управљање изборним понашањем бирачког тијела 13. Геополитика. Геополитички субјекти Западне цивилизације. Евроазијство 14. Управљање значењем. Одвојеност знака, значења, означеног, пошиљаоца и примаоца 15. Медији. Друштвена улога масовних медија
  Методе извођења наставе
  Настава ће бити извођена у форми предавања и вјежби. Предавања ће бити структурирана кроз тематска теоријска излагања наставних јединица те расправу или разговор. Вјежбе ће бити организоване кроз теоријску анализу литературе чије разумјевање и овладавање студент доказује континуираном израдом и одбраном семинарског рада. У току семестра путем предавања и вјежби обрађено градиво биће провјеравано парцијално путем два обавезујућа колоквијума. Након реализованих предиспитних обавеза (колоквијума и семинарских радова), студенти стичу право полагања цјелокупне наставне материје у форми завршног усменог испита
  Литература
  1. 1. Немања Ђукић, Основни феномени нашег времена, Балканолошки истраживачки центар, Бања Лука, 2017.
  2. 2. Немања Ђукић (прир.), Евроазијски поглед, Зборник радова Балканолошког истраживачког центра, Балканолошки истраживачки центар, Бања Лука, 2016.
  3. 3. Немања Ђукић, Феноменолошка социологија. Прилог феноменологији Балкана, Балканолошки истраживачки центар, Бања Лука, 2015.
  4. 4. Немања Ђукић, Есхатологија и политика. Огледи о Српској идеји, Удружење социолога-Бања Лука, Бања Лука, 2014.
  5. 5. Немања Ђукић, Социјална контрола, Удружење социолога-Бања Лука, Бања Лука, 2014.
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања ће бити вршена у току семестра путем колоквијума и семинарских радова, те на крају семестра у форми усменог испита.