Navigacija

prof. dr Dragan Bojić
vanredni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 15. septembar 2015.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2280 Testiranje i kvalitet softvera