Navigacija

Dušanka Slijepčević, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 310
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Sociologija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Teorijska sociologija viši asistent 29. april 2021.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OŠ13SOCI Sociologija

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
N20-3 Uvod u sociologiju
N-37-17 Sociologija kulture
PN20-2 Uvod u sociologiju
S20-1 Uvod u sociologiju
S20-13 Sociološka teorija II
S20-21 Sociologija porodice
S20-23 Studije roda
S20-7 Sociološka teorija I
S-32 Sociologija kulture
S-33 Opšta sociologija 2
S-34 Studije roda
S-38 Savremene sociološke teorije
S-40 Sociologija porodice
S-62 Sociologija umjetnosti
SR20-3 Uvod u sociologiju

Fakultet bezbjednosnih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
OBK20SOC Sociologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Od real-socijalizma do post- socijalističke pseudomorfoze društva: Reminiscencija (na) prof. Svetozara Stojanovića,

  Časopis SOCIOLOŠKI GODIŠNJAK
  Godina 2020
  Autori Dušanka Slijepčević
  Broj 15
  Strana od 71
  Strana do 82
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/348677205_SOCIOLOSKI_GODISNAK_CASOPIS_SOCIOLOSKOG_DRUSTVA_REPUBLIKE_SRPSKE_BROJ_15

  IZAZOVI DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE POSTSOCIJALISTIČKE BOSNE I HERCEGOVINE

  DOI 10.5937/politeia0-22251
  Časopis POLITEIA
  Godina 2020
  Autori Dušanka Slijepčević
  Volumen 9
  Broj 18
  Strana od 193
  Strana do 198
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/340565712_; https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=2232-96411918193X;

  Validnost Dirkemove klasične studije samoubistva u XXI vijeku: Studija slučaja – Bosna i Hercegovina

  DOI 10.7251/SOCSR1815025S
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2018
  Autori Dušanka Slijepčević
  Volumen 8
  Broj 15
  Strana od 25
  Strana do 64
  Veb adresa https://www.sociologicaldiscourse.com/br-15

  Zygmunt Bauman’s contribution to the discourse on a risk society

  DOI 10.7251/SOCEN1713079S
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2017
  Autori Dušanka Slijepčević
  Volumen VII
  Broj 13-14
  Strana od 79
  Strana do 106
  Veb adresa https://www.sociologicaldiscourse.com/no-13-14; https://docs.wixstatic.com/ugd/eafbab_a7ea5e9a31654d228f7ad469749886ac.pdf

  Obrazovanje kao mehanizam socijalnog uključivanja – Uloga obrazovanja u smanjivanju rizika od socijalne isključenosti

  DOI 10.7251/SDSR1611093S
  Časopis SOCIOLOŠKI DISKURS
  Godina 2016
  Autori Dušanka Slijepčević
  Volumen 6
  Broj 11
  Strana od 81
  Strana do 96
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/socioloskidiskurs/article/view/3875

Radovi sa skupova

  VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 'IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH'

  Naučni skup VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 'IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF CHILDREN AND YOUTH', Banja Luka
  DOI 10.7251/ZCM0121178S
  Publikacija UTICAJ IGRE I GEJMIFIKACIJE NA UNAPREĐENJE KVALITETA ŽIVOTA STUDENATA/THE IMPACT OF THE GAME AND GAMIFICATION ON IMPROVING STUDENTS' QUALITY OF LIFE
  Godina 2021
  Autori Dušanka Slijepčević i Biserka Košarac
  Strana od 178
  Strana do 189
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/354523382_UTICAJ_IGRE_I_GEJMIFIKACIJE_NA_UNAPREDENJE_KVALITETA_ZIVOTA_STUDENATATHE_IMPACT_OF_THE_GAME_AND_GAMIFICATION_ON_IMPROVING_STUDENTS'_QUALITY_OF_LIFE

  The 17th International Scientific Conference, e-Learning and Software for Education, Bucharest: SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES STUDENTS' EXPERIENCE AND ATTITUDES ON GAME-BASED ELECTRONIC LEARNING IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

  Naučni skup The 17th International Scientific Conference, e-Learning and Software for Education, 10.12753/2066-026X-21-000
  DOI 10.12753/2066-026X-21-070
  Publikacija Pedagogy and best practices, Volume I
  Godina 2021
  Autori Biserka Kosarac, Slijepcevic Dusanka, Duško Vejnović i Dragomir Vukovic
  Strana od 553
  Strana do 560
  Veb adresa 10.12753/2066-026X-21-070

  The 17th International Scientific Conference, e-Learning and Software for Education, Bucharest: THE SIGNIFICANCE OF GAMES, AS A PRACTICE, FOR EDUCATION: STUDENTS' MOTIVATION FOR GAMING AND TENDENCY TO GAMES

  Naučni skup The 17th International Scientific Conference, e-Learning and Software for Education, 10.12753/2066-026X-21-000
  DOI 10.12753/2066-026X-21-072
  Publikacija Pedagogy and best practices, Volume I
  Godina 2021
  Autori Dušanka Slijepčević, Biserka Košarac, Aleksandra Hadžić, Branko Crnogorac, Ivan Šijaković, Ewa Dabrowska-Prokopowska i Braco Kovačević
  Strana od 561
  Strana do 570
  Veb adresa https://proceedings.elseconference.eu/index.php?r=site/index&year=2021&index=papers&vol=38&paper=95fa8b4e6fb6f6d40beb99da99606520

  OPŠTA TEORIJSKA RAZMATRANJA MEĐUGENERACIJSKIH ODNOSA U SAVREMENOJ PORODICI

  Naučni skup V MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA DRUŠTVENE DEVIJACIJE_V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE SOCIAL DEVIATIONS
  DOI 10.7251/ZCMZ2001194S
  Publikacija PORODICA I SAVREMENO DRUŠTVO - Zbornik radova
  Godina 2020
  Autori Dušanka Slijepčević
  Strana od 194
  Strana do 204
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici/56-porodica-i-savremeno-drustvo-izazovi-i-perspektive; https://www.researchgate.net/publication/

  TEORIJSKE KONCEPTUALIZACIJE I IZAZOVI (VISOKOG) OBRAZOVANJA: UTICAJI DRUŠTVENE TRANSFORMACIJE NA VISOKOŠKOLSKI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI

  Naučni skup VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ - STANJE, PUTEVI I PERSPEKTIVE
  Publikacija ZBORNIK RADOVA SA MEĐUNARODNOG NAUČNOG SKUPA "VISOKO OBRAZOVANJE U REPUBLICI SRPSKOJ - STANJUE, PUTEVI I PERSPEKTIVE"
  Godina 2019
  Autori Dušanka Slijepčević
  Strana od 211
  Strana do 241
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/336440993_THEORY_CONCEPTUALIZATIONS_AND_HIGHER_EDUCATION_CHALLENGES_THE_IMPACTS_OF_SOCIAL_TRANSFORMATION_ON_THE_HIGHER_EDUCATION_SYSTEM_IN_BOSNIA_AND_HERZEGOVINA_TEORIJSKE_KONCEPTUALIZACIJE_I_IZAZOVI_VISOKOG_OB

  Devijacije i disfunkcionalnost društva

  Naučni skup "Društvene devijacije", "ANOMIJA DRUŠTVA I POSLJEDICE"
  DOI 10.7251/DDADP1702204S
  Publikacija Društvene devijacije: Anomija društva i posljedice
  Godina 2017
  Autori Dušanka Slijepčević
  Strana od 204
  Strana do 216
  Veb adresa https://www.centarmodernihznanja.com/zbornici/21-anomija-drustva-i-posljedice; https://www.researchgate.net/publication

Ostali radovi

  Društvena uloga naučnika (Pragmatičnost socioloških teorija u interpretiranju savremenog filma), 157 - 205. str.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISSN/ISBN ISBN: 978-99976-943-1-7
  DOI 10.7251/FII2101157S
  Godina 2021
  Autori Dušanka Slijepčević
  Strana od 7
  Strana do 205
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/349532817_Film_i_identitet

Projekti

Banjalučki filmski kamp - Film i identitet

Zbog imigrantske politike identitet u savremenom društvu postaje nestabilan što uzrokuje nemogućnost uspostavljanja visokog nivoa društvene integracije i kohezije koji je neophodan za očuvanje dugoročne socijalne stabilnosti. Suočene sa problemom nepostojanja zajedničke prošlosti, tradicije, nasljeđa i porijekla stanovništva, neke zemlje sa dugom imigrantskom tradicijom (kao SAD na primjer) razvile su Melting pot strategiju kao mehanizam proizvodnje zajedničkog identiteta...

Broj projekta 1251701
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Fakultet političkih nauka
Rukovodilac prof. dr Nemanja Đukić
Projektni tim doc. dr Saša Laketa
Dušanka Slijepčević, ma
mr Željko Šarić
Obrad Samardžić
Predrag Milidrag
Miodrag Manojlović
Divna Vuksanović
Marjan Krivak
Nenad Malešević
prof. dr Tatjana Duronjić
Predrag Krstić
prof. Goran Dujaković, ma
prof. dr Vlade Simović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.01.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM