Navigacija

Vladan Jaguzović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene asistent 21. decembar 2017.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1MAT1 Matematika 1

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS363 Matematička analiza I
1C09MNS284 Analiza 3
1C09MNS292 Realne i kompleksne funkcije
1C09MOS270 Analiza 1
1C09MOS276 Analiza 2
1C09MOS282 Matematičko programiranje
1C09MOS284 Analiza 3
1C09MOS305 Funkcionalna analiza
1C09MOS307 Teorija mjere i integracije
1C09MOS565 Analiza 4
1C09MOS570 Primijenjena matematika
1C19FNS001 Matematička analiza I

Projekti

Primjena kvadraturnih formula u izračunavanju granica matričnih funkcionala

U ovom projektu ćemo proučavati sljedeća tri problema: 1. Upotreba uopštenih Gaus-Radau kvadratura u kojima fiksirani čvor ima višestrukost veću od jedan. Ove kvadrature do sada nisu primjenjivane za aproksimaciju matričnih funkcionala. Za njihovo izračunavanje planiramo odrediti algoritam za dobijanje analoga matrice T_k iz (2), koji je zasad nepoznat. 2. Slično se planira uraditi i za Gaus-Lobato kvadrature...

Broj projekta 1259050
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim mr Tatjana Zec
Vladan Jaguzović, ma
Lotar Rajhel
prof. dr Vladimir Jovanović
prof. dr Duško Jojić
Miroslav Treml
Milan Predojević, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 01.08.2021.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Numerička konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Kronrodove kvadrature su dio mnogih softverskih paketa za numeričku integraciju i njihova konstrukcija je veoma atraktivan problem. Koriste se za pouzdanu procjenu greške Gausovih kvadratura koje se smatraju jednom od najpopularnijih metoda za aproksimaciju linearnih funkcionala i kao takve imaju brojne primjene (npr. analiza kompleksnih mreža )....

Broj projekta 1259020
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim mr Tatjana Zec
Miroslav Treml
Milan Predojević, ma
Lotar Rajhel
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Duško Jojić
prof. dr Vladimir Jovanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.05.2020.
Vrijednost projekta 18500.0 BAM