Navigacija

prof. dr Goran Milić
vanredni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 13. jul 2016.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15HTPD Hidrotermička prerada drveta