Навигација

С-24 - Социологија рада

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоциологија рада
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-24обавезан4П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан четврти семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
Циљ је да суденти и студентиње ће кроз наставне активности овладати темељним појмовима из области социологије рада и других сродних дисциплина које су с њом повезане, и биће способни да критички проширују своја знања, формулишу истраживачке проблеме и баве се самосталним истраживањима.
Исходи учења (стечена знања)
Суденти и студентиње ће кроз наставне активности овладати темељним појмовима из области социологије рада и других сродних дисциплина које су с њом повезане, и биће способни да критички проширују своја знања, формулишу истраживачке проблеме и баве се самосталним истраживањима.
Садржај предмета
Osnovne teme: 1. Наука – Социологија рада 2. Друштво и рад 3. Култура, човјек и рад 4. Рад 5. Производња 6. Производне и радне установе 7. Друштвене и радне групе 8. Мотивација рада 9. Организација рада и производње 10.Менаџмент и маркетинг 11.Рад и конфликти 12.Рад и девијације рада (отуђење, стрес) 13.Рад и девијације рада (досада, монотонија, умор) 14. Рад и девијације рада (мобинг на раду, повреде и несреће, заштита на раду) 15.Рад и екологија
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу.
Литература
  1. Основна литература: Б. Ковачевић и др., социологија рада (Увод), Саобраћајни факултет, Добој, 2008.
  2. Допунска литература: 1. Болчић С., Свет рада у трансформацији, Београд, „Плато“, 2003. 2. Вајт Х. В. Млађи, Човек организације, Београд, „Просвета“, 1967. 3. Вејновић Д., Вејновић В., Пословна култура, Бања Лука, 2007. 4. Walker R. C., Moderna tehnologija i civilizacija, Zagreb, „Naprijed“, 1968. 5. Гиденс Е., Социологија, Београд, „Економски факултет“, 2005. 6. Ди Џорџ Р. Т., Пословна етика, Београд, „Филип Вишњић“, 2003. 7. Мамфорд Луис, Техника и цивилизација, Нови Сад, „Mediterran“, 2009.
  3. 8. Mumford L., Mit o mašini: Pentagon moći, 2, Zagreb, „Grafički zavod Hrvatske“, 1986. 9. Mumford L., Mit o mašini: Tehnika i razvoj čovjeka, 1, Zagreb, „Grafički zavod Hrvatske“, 1986. 10. Марковић Ж. Д., Социологија заштите на раду, Београд, „Привредни преглед“, 1981. 11. Miller C. D., Form H. V., Industrijska sociologija, Zagreb, „Panorama“, 1966. 12. Милошевић Б., Умеће рада, Нови Сад, „Прометеј“, 2004. 13. Социологија рада, Београд, 1973. 14. Стојковић М., Увод у социјалну историју рада, Н
Облици провере знања и оцењивање
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.