Навигација

Правилници

(1.) Правилник о раду Универзитета у Бањој Луци


(2) Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци

(2.1) Измјена и допуна Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци


(3) Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности радника Универзитета у Бањој Луци


(4) Правилник о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци

(4.1) Измјена и допуна Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци


(5) Правилник о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

(5.1) Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи

(5.2) Измјена и допуна Правилника о поступку давања сагласности за рад академског особља Универзитета у Бањој Луци на другој високошколској установи


(6) Правилник о коришћењу слободне студијске године


(7) Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитету у Бањој Луци


(8) Правилник о издавачкој дјелатности Универзитета у Бањој Луци


(9) Правилник о мјерама за повећање видљивости и присутности Универзитета у Бањој Луци и његових организационих јединица на Интернету


(10) Правилник о додјели признања награда Универзитета у Бањој Луци - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ


(11) Правилник о условима и поступку додјељивања звања и правима professora emeritusa

(11.1) Измјена и допуна Правилника о условима и поступку додјељивања звања и правима professora emeritusa

(11.2) Измјена и допуна Правилника о условима и поступку додјељивања звања и правима professora emeritusa


(12) Правилник о поступку избора органа Универзитета, факултета, Академије умјетности и Института за генетичке ресурсе


(13) Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци

(13.1) Измјена и допуна Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања, поступку вредновања високошколских исправа и за потребе наставка школовања на Универзитету у Бањој Луци


(14) Правилник о поступку еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци

(14.1) Измјена и допуна Правилника о поступку еквиваленције раније стечених звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци, број: 02/04-3.75-32/13 од 31.01.2013. године


(15) Правилник о стицању, расподјели и коришћењу властитих прихода од грантова (помоћи)


(16) Правилник о поступку јавних набавки роба, услуга и радова на Универзитету у Бањој Луци


(17) Правилник о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци

(17.1) Измјена Правилника о спровођењу поступка јавне набавке путем директног споразума на Универзитету у Бањој Луци


(18) Правилник о интерним контролама и интерним контролним поступцима


(19) Правилник о систему канцеларијског пословања и архивирања на Универзитету у Бањој Луци


(20) Правилник о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета

(20.1) Измјена и допуна Правилника о изгледу, садржини и употреби знака, универзитетских обиљежја, заставе и печата Универзитета у Бањој Луци


(21) Правилник о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничка вијећа факултета/ Академије и Сената Високе школе унутрашњих послова

(21.1) Измјена и допуна Правилника о начину избора и броја чланова Студентског парламента и избору студената у наставно-научна/ умјетничка вијећа факултета/ Академије и Сената Високе школе унутрашњих послова


(22) Правилници о додјели стипендија студентима првог, другог и трећег циклуса студија на унивезитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и универзитетима у иностранству (Службени гласник РС, бр. 102 - стране 9 и 11)


(23) Правилник о ванредном студију


(24) Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Бањој Луци


(25) Правилник о вредновању студентског волонтирања


(26) Правилник о промјени статуса и рангирању студената


(27) Правилник о анкетирању студената о квалитету наставног процеса


(28) Правилник о поступку и условима за додјелу HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци

(28.1) Измјена и допуна Правилника о условима и поступку додјеле HUAWEI стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци


(29) Правилник о заштити од пожара


(30) Правилник о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама

(30.1) Измјена и допуна Правилника о поступку закључивања уговора са другим високошколским установама


(31) Правилник о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација