Навигација

Остали акти

(1) Кодекс професионалне етике Универзитета у Бањој Луци


(2) Упутство о спровођењу канцеларијског пословања на Универзитету у Бањој Луци


(3) Упутство за пријаву и реализацију ERASMUS+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци


(4) Програм превенције корупције на Универзитету у Бањој Луци


(5) Програм мјера и активности на побољшању материјално-финансијског стања и пословања, транспарентности, рационалности и одговорности у располагању финансијским средствима Универзитета у Бањој Луци


(6) Програм рада Универзитета у Бањој Луци за 2017. годину


(7) Водич Универзитета у Бањој Луци у поступку остваривања права на приступ информацијама


(8) Упутство за израду и побољшање студијских програма


(9) Одлука о обавези навођења афилијације при публиковању научних публикација

(9.1) Одлука о усвајању Упутства за навођење афилијације академског особља и Упутство за навођење афилијације академског особља Универзитета у Бањој Луци


(10) Књига графичких стандарда УНИБЛ верзија 1.0.


(11) Упутство о начину и реализацији пројеката на Универзитету у Бањој Луци


(12) Упутство за спровођење процедура јавног конкурса избора у наставничка и сарадничка звања на Универзитету у Бањој Луци


(13) Упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију на Универзитету у Бањој Луци


(14) Програм рада Универзитета у Бањој Луци за 2019. годину