Навигација

СРД-1 - Савремена социјална политика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоцијални рад - доквалификација
НазивСавремена социјална политика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СРД-1обавезан5П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Уписан шести семестарСлушање предмета
  Циљеви изучавања предмета
  Усвајање знања из основних приступа социјалној политици као теоријској и практичној дисциплини
  Исходи учења (стечена знања)
  После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о детерминантама савремене социјалне политике, теоријама и доктринама социјалне политике као и њеним моделима и концепцијама у савременим условима. Исход учења биће и разумијевање теорија и доктрина, модела и концепција социјалне политике и њихових домета и слабости. Познавање теорија и доктрина, као и модела и концепција социјалне политике допринијеће разумијевању друштвених процеса и контекста у којем се обликује и одвија социјални рад. Након завршеног курса, студенти ће моћи да анализирају социјалне политике различитих земаља, да их компарирају, да критички преиспитују различите моделе социјалне политике и да употребљавају стечена знања у свом професионалном расту.
  Садржај предмета
  После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о детерминантама савремене социјалне политике, теоријама и доктринама социјалне политике као и њеним моделима и концепцијама у савременим условима. Исход учења биће и разумијевање теорија и доктрина, модела и концепција социјалне политике и њихових домета и слабости. Познавање теорија и доктрина, као и модела и концепција социјалне политике допринијеће разумијевању друштвених процеса и контекста у којем се обликује и одвија социјални рад. Након завршеног курса, студенти ће моћи да анализирају социјалне политике различитих земаља, да их компарирају, да критички преиспитују различите моделе социјалне политике и да употребљавају стечена знања у свом професионалном расту.
  Методе извођења наставе
  Настава на предмету ће се изводити представљањем тема у виду пауер-поинт презентација, разговором о питањима из наставне материје, читањем заданих материјала, писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати 20% наставе из предмета.
  Литература
  1. Ана Гавриловић: Социјална политика (уџбеник), Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 2005.
  2. Милосав Милосављевић (редактора) и остали: Социјална политика у транзицији, Центар за проучавање алтернатива и «Социјална мисао» Београд, 1998.
  3. Слободанка Недовић, Држава благостања, Драганић, Београд, 1998.
  4. Владо Пуљиз и др. Социјална политика, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2005.
  5. Милосав Милосављевић, Девијације и друштво, Драганић, Београд, 2003.
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања ће се вршити током семестра у виду предиспитних обавеза, а на крају семестра путем испита у вријеме редовних испитних рокова. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада на задану тему (5 бодова) и уредног и активног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.