Навигација

С-22 - Социјална екологија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоцијална екологија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-22изборни3П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан трећи семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у академској години 2013/2014. Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
Циљ је да студенти и студентикње, у контексту глобалних друштвених промјена, могу аутономно разумјети темељне еколошке проблеме и самостално их истраживати и примјењивати у образовном и професионалном погледу.
Исходи учења (стечена знања)
Након упознавања са основним узроцима који детерминирају еколошке проблеме и доводе до еколошке кризе, студенти и студентикње ће, у контексту глобалних друштвених промјена, моћи аутономно разумјети темељне еколошке проблеме и самостално их истраживати и примјењивати у образовном и професионалном погледу.
Садржај предмета
Основне теме курса: 1.Социјална екологија: појам и предмет 2.Модерни поглед на свијет и начин живота 3.Модерна производња 4.Урбанизација и индустријализација 5.Глобализација, економија и екологија 6.Човјекова средина, еколошки проблеми и економ.криза 7.Демографска експлозија и еколошки проблеми 1 8.Демографска експлозија и еколошки проблеми 2 9.Вода, ваздух, шуме, земљиште и отпад 1 10.Вода, ваздух, шуме, земљиште и отпад 2 11.Храна, клима, бука, саобраћај и здравље 12.Еколошка култура 13.Еколошки покрети 14.Еколошка политика и еколошко право 15.Одрживи развој
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу.
Литература
  1. Обавезна литература: 1. Пушић Љ., Социологија окружења: социолошка хрестоматија, Нови Сад, „Mediterran-Војвођанска социолошка асоцијација“, 2014.
  2. Допунска литература: 1. Бек У., Ризично друштво: у сусрет новој модерни, Београд, „Филип Вишњић“, 2001. 2. Бек У., Светско ризично друштво (у потрази за изгубљеном сигурношћу), Нови Сад, „Академска књига“, 2011. 3. Цифрић И., Лексикон социјалне екологије: критичко промишљање, Загреб, „Школска књига“, 2012. 4. Генетски модификовани поредак: Опасност од ГМО, Београд, „Catena Mundi“, 2014. 5. Гиденс Е., Социологија, Београд, „Економски факултет“, 2005. 6. Глобализација – аргументи против, (Прир. Џ.
Облици провере знања и оцењивање
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.