Navigacija

Akademski koordinatori za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja

Organizaciona jedinica Ime i prezime Kontakt
Akademija umjetnosti Doc. mr Jelena Manojlović jelena.manojlovic@au.unibl.org
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Dragana Zeljić dragana.zeljic@aggf.unibl.org
Ekonomski fakultet Prof. dr Dejan Mikerević dejan.mikerevic@ef.unibl.org
Elektrotehnički fakultet Vanja Todorović vanja.todorovic@etf.unibl.org
Mašinski fakultet Prof. dr Petar Gvero petar.gvero@mf.unibl.org
Medicinski fakultet Doc. dr Lana Nežić  lana.nezic@med.unibl.org
Poljoprivredni fakultet Doc. dr Gordana Rokvić

gordana.rokvic@agro.unibl.org

Pravni fakultet Mirjana Miškić, ma mirjana.miskic@pf.unibl.org
Prirodno-matematički fakultet Prof. dr Biljana Kukavica

biljana.kukavica@pmf.unibl.org

Rudarski fakultet Prof. dr Vladimir Malbašić vladimir.malbasic@rf.unibl.org
Tehnološki fakultet Doc. dr Saša Papuga sasa.papuga@tf.unibl.org
Fakultet političkih nauka Borislav Vukojević, ma

borislav.vukojevic@fpn.unibl.org

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Prof. dr Adriana Ljubojević

adriana.ljubojevic@ffvs.unibl.org

Filozofski fakultet Doc. dr Siniša Lakić   sinisa.lakic@ff.unibl.org
Filološki fakultet Prof. dr Željka Babić zeljka.babic@flf.unibl.org 
Šumarski fakultet Prof. dr Rodoljub Oljača rodoljub.oljaca@sf.unibl.org

Glavna obaveza i odgovornost akademskog koordinatora za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja je da odobrava i potpisuje ugovore o razmjeni koji sklapaju univerzitet na kojem korisnik programa razmjene provodi semestar ili školsku godinu, matični univerzitet sa kojeg korisnik programa razmjene dolazi i na koji se vraća nakon obavljenog programa, te korisnik programa razmjene (student/član osoblja). Ugovorom o učenju utvrđuje se program razmjene, kojim se studentu garantuje priznavanje ostvarenih bodova na drugoj visokoškolskoj ustanovi, te je obaveza akademskog koordinatora za razmjenu da provede proceduru priznavanja ostvarenih bodova.