Navigacija

Verifikacija isprava

Univerzitet u Banjoj Luci je ovlašten za verifikaciju, odnosno provjeru vjerodostojnosti isprava  (diploma/uvjerenja) koje je izdao.

Zahtjev za provjeru vjerodostojnosti isprava može podnijeti svako zainteresovano fizičko ili pravno lice. 

Zahtjev  treba da sadrži podatke o licu za koje se provjera traži, a uz zahtjev je potrebno dostaviti i kopiju diplome, odnosno isprave čija se vjerodostojnosti provjerava. 

Zahtjev se može poslati na e-mail: branka.kovacevic@unibl.org.

Stranka koja se obraća sa Zahtjevom dužna je na račun Univerziteta uplatiti naknadu za provjeru i dostaviti dokaz o uplati, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 04-3736-XXXII-6/11 od 20.09.2011. godine.