Navigacija

Odluke

(1) Odluka o matičnosti fakulteta/ Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti

(1.1) Izmjena i dopuna Odluke o matičnosti fakulteta/ Akademije umjetnosti i studijskoh programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti, broj: 02/04-3.3610-110/15 od 26.11.2015.

(1.2) Odluka o izmjenama Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti, broj: 03/04-3.1879-14/17 od 29.06.2017.

(1.3) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti, broj: 02/04-3.3610-110/15 od 26.11.2015. godine, broj 02/04-3.220-63/16 od 17.02.2016. godine i broj 03/04-3.1879-14/17 od 29.06.2017. godine, broj: 02/04-3.1879-15/17 od 29.06.2017.


(2) Odluka o formi i sadržini Prijave teme za izradu doktorske disertacije , Izvještaja o ocjeni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije i Izvještaja o ocjeni urađene doktorske disertacije 

(2.1) AUTENTIČNO TUMAČENJE norme iz člana I tačke 1. i 2. Odluke Senata Univerziteta o dodatnim uslovima za odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Banjoj Luci, broj: 01/04-3.138-40/17 od 26.01.2017. godine


(3) Odluka o kućnom redu u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci


(4) Odluka o usvajanju Berlinske deklaracije o otvorenom pristupu naučnom zvanju