Navigacija

Pravilnici

(1.) Pravilnik o radu Univerziteta u Banjoj Luci


(2) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci

(2.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci


(3) Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Univerziteta u Banjoj Luci


(4) Pravilnik o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

(4.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci


(5) Pravilnik o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi

(5.2) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku davanja saglasnosti za rad akademskog osoblja Univerziteta u Banjoj Luci na drugoj visokoškolskoj ustanovi


(6) Pravilnik o korišćenju slobodne studijske godine


(7) Pravilnik o postupku pravne zaštite intelektualne svojine Univerzitetu u Banjoj Luci


(8) Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta u Banjoj Luci


(9) Pravilnik o mjerama za povećanje vidljivosti i prisutnosti Univerziteta u Banjoj Luci i njegovih organizacionih jedinica na Internetu


(10) Pravilnik o dodjeli priznanja nagrada Univerziteta u Banjoj Luci - PREČIŠĆEN TEKST


(11) Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima professora emeritusa

(11.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima professora emeritusa

(11.2) Izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima professora emeritusa


(12) Pravilnik o postupku izbora organa Univerziteta, fakulteta, Akademije umjetnosti i Instituta za genetičke resurse


(13) Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci

(13.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja, postupku vrednovanja visokoškolskih isprava i za potrebe nastavka školovanja na Univerzitetu u Banjoj Luci


(14) Pravilnik o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

(14.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku ekvivalencije ranije stečenih zvanja na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 02/04-3.75-32/13 od 31.01.2013. godine


(15) Pravilnik o sticanju, raspodjeli i korišćenju vlastitih prihoda od grantova (pomoći)


(16) Pravilnik o postupku javnih nabavki roba, usluga i radova na Univerzitetu u Banjoj Luci


(17) Pravilnik o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci

(17.1) Izmjena Pravilnika o sprovođenju postupka javne nabavke putem direktnog sporazuma na Univerzitetu u Banjoj Luci


(18) Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima


(19) Pravilnik o sistemu kancelarijskog poslovanja i arhiviranja na Univerzitetu u Banjoj Luci


(20) Pravilnik o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta

(20.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o izgledu, sadržini i upotrebi znaka, univerzitetskih obilježja, zastave i pečata Univerziteta u Banjoj Luci


(21) Pravilnik o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/ Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova

(21.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/ Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova


(22) Pravilnici o dodjeli stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univezitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (Službeni glasnik RS, br. 102 - strane 9 i 11)


(23) Pravilnik o vanrednom studiju


(24) Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci


(25) Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja


(26) Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata


(27) Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa


(28) Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci

(28.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o uslovima i postupku dodjele HUAWEI stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci


(29) Pravilnik o zaštiti od požara


(30) Pravilnik o postupku zaključivanja ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama

(30.1) Izmjena i dopuna Pravilnika o postupku zaključivanja ugovora sa drugim visokoškolskim ustanovama


(31) Pravilnik o sadržaju, izgledu i digitalnom repozitorijumu doktorskih disertacija