Navigacija

Osoblje

Na Univerzitetu u Banjoj Luci trenutno ima 784 nastavnika i saradnika u punom radnom odnosu. 

U nastavi je angažovano i 459 spoljnih nastavnika i saradnika, od čega 170 u dopunskom radnom odnosu, 168 gostujućih profesora iz inostranstva i 121 stručni saradnik za potrebe realizacije kliničke prakse. Trenutni broj učesnika u nastavnom procesu je 1.243, dok administrativno-tehničku podršku pruža 35 stručnih saradnika i 47 laboranata, te 476 administrativnih radnika.

Od ukupno 784 stalno zaposlenog nastavnog osoblja, 439 su nastavnici a 345 saradnici. Prema izboru u zvanja, od ukupnog broja nastavnika 114 su redovni profesori, 140 je vanrednih profesora, a 185 docenata. Od 345 saradnika, 243 su viši asistenti, 86 je asistenata, 6 je umjetničkih saradnika, 3 su nastavnika stranog jezika i vještina i 7 je lektora.