Навигација

СР-49 - Социјална патологија

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоцијални рад
НазивСоцијална патологија
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СР-49обавезан7П + В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан седми семестар.Услови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у академској години 2013/2014. на Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
Циљ је студенти и студенткиње буду оспособљени за разумијевање међусобних повезаности социјално-патолошких појава и друштвених девијација, као и самостално критичко разумијевање утицаја савремених процеса на социјално-патолошке појаве и друштвене девијације.
Исходи учења (стечена знања)
Кроз различите облике активности студенти и студенткиње ће моћи потпуније идентификовати и разумјети социјално-патолошке појаве и друштвене девијације. Биће у стању да критички приступе објашњавању, самосталном истраживању и анализирању социјално-патолошких појава и друштвених девијација. Студенти и студенткиње биће оспособљени за разумијевање међусобних повезаности социјално-патолошких појава и друштвених девијација, као и самостално критичко разумијевање утицаја савремених процеса на социјално-патолошке појаве и друштвене девијације.
Садржај предмета
Основне теме: 1. Социјална патологија 2. Социјализација, вриједности и норме 3. Друштвене девијације 4. Социјални проблеми, незапосленост и сиромаштво 5. Алкохолизам 6. Наркоманија 7. Проституција 8. Криминалитет 9. Малољетничка делинквенција 10. Aгресија и насиље 11.Породично насиље 12. Мобинг 13. Самоубиство 14. Психопатолошке девијације 15. Други облици девијација и социјално-патолошких појава
Методе извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу.
Литература
  1. Основна литература: Ковачевић Б., Перић Р., Социјална патологија, Бања Лука, „Народна и универзитетска библиотека Републике Српске“, 2009.
  2. Додатна литература: 1. Алкохолизам и наркоманија код младих, Бања Лука, 2010. 2. Арент Х., О насиљу, Београд, 2002. 3. Биро М., Самоубиство, психологија и психопатологија, Београд, „Нолит“, 1984. 4. Бошковић М., Организовани криминалитет, Београд, „Полицијска академија“, 1998. 5. Букелић Ј., Дрога, мит или болест, Београд, „Веларта“, 2002. 6. Букелић Ј., Дрога у школској клупи, Београд, „Веларта“, 2002. 7. Вујовић Т., Од жртве до делинквента, Никшић, 2009. 8. Вуковић Б., Мобинг, Београд, „Логос"
Облици провере знања и оцењивање
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.