Navigacija
Viber

Informacija sa 5. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odbor

Na petoj sjednici Upravnog odbora (UO) Univerziteta u Banjoj Luci, koja je održana 24. novembera 2017. godine donesena je Odluka o verifikaciji mandata članova Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci – predstavnika Vlade Republike Srpske

Predsjednik Upravnog odbora, prof. dr Rajko Gnjato konstatovao je da je Vlada Republike Srpske imenovala svoja tri predstavnika u Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci, i to: prof. dr Milu Dmičića, prof. dr Tamaru Kovačević Preradović i doc. dr Igora Milunovića.  Na osnovu navedenog, Upravni odbor je jednoglasno donio Odluku kojom se verifikuju mandati navedenim članovima.

Mandat novoizabranih članova UO,  počinje 4. novembra 2017. godine i traje četiri godine.

Zatim je predsjednik Upravnog odbora, prof. dr Rajko Gnjato predložio da se u okviru ove tačke izabere i zamjenik predsjednika UO, što su članovi jednoglasno prihvatili. Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora predložen je doc. dr Igor Milunović. Ovaj prijedlog je dobio jednoglasnu podršku članova.

U daljem radu, razmatran je i usvojen Izvještaj o realizaciji Plana javnih nabavki na Univerzitetu u Banjoj Luci za period juli – septembar 2017. godine

Takođe, razmatran je i podnesak Okružnog suda u Banja Luci, broj: 11 0 U 019503 16 U od 14.11.2017. godine. Bilo je riječi o drugim pravnim pitanjima.

Tokom sjednice , razmatran je Zahtjev Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta za preknjižavanje objekta Univerzitetske sportske dvorane.

Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku kojom se daje  se saglasnost da se knjigovodstveno preknjiže objekti Univerzitetske sportske dvorane u Kampusu Univerziteta, sa organizacionog koda Rektorata Univerziteta na organizacioni kod Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Banjoj Luci.

Razmatran je i prijedlog za izmjenu Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2017/18. Godinu, kao i Zahtjev Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci u vezi sa Troškovnikom Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2017/18. Godinu. Ove tačke dnevnog reda dobile su jednoglasnu podršku članova UO.

Razmatran je i  jednoglasno podržan izvještaj prorektora za nastavu i studentska pitanja o stanju implementacije integrisanog informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, data je  data je saglasnosti na zaključivanje Aneksa Ugovora između Univerziteta u Banjoj Luci i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Razmatrana je i podržana i  Molba Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci za finansijsku pomoć u organizaciji ''one7eleven''.

U okviru tekućih pitanja, prof. dr Radoslav Gajanin, v. d. rektora informisao je članove Upravnog odbora o dešavanjima na Univerzitetu u proteklom periodu.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/7223/large_unibl_logo_novi.png