Navigation

16-B30PRM - Programiranje

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
Acronym Status Semester Number of classes ESPB
16-B30PRM 3 P + V 5.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
Condition Oblik uslovljenosti
nema uslova -
The goal
Studenti treba da stekne znanja i vještine za pisanje programa u višim programskim jezicima do nivoa potrebnog za samostalan razvoj jednostavnijih programa. Usvojena znanja pomoći će mu da bolje razumije kako funkcionišu softverska rješenja koja ga čekaju u višim godinama te da lakše razvija programe na drugim predmetima studija. Vježba se izvode u konkretnom programskom jeziku koji ne mora biti isti svake godine, ali teoretska nastava naglašava opšte koncepte, zajedničke za sve programske jezike, što studenta dovodi u priliku da savlada bilo koji programski jezik.
The outcome
Nakon polaganja predmeta student će moći da: demonstrira osnovna znanja o funkcionisanju računara i razvoju računarskih programa, da napiše jednostavan program poput programa za izračunavanje zapremine jednostavnog tijela, za selekciju elemenata niza, sortiranje niza, ugao između dva vektora uvodeći podprogram za izračunavanje modula vektora, sumu niza zadanog opštim članom, množenje matrica, određeni integral funkcije dviju promjenljivih, nule nelinearne funkcije i slično, dokaže da razumije zadani kod, u programskom kodu otkrije namjerno unijetu grešku i predloži korekciju, nacrta dijagram toka zadanog programskog koda.
Contents
Organizacija digitalnog računara. O računarskim programima i programskim jezicima. Osnovni elementi programskog jezika. Razvojno okruženje. Pisanje, prevođenje i pokretanje programa. Proces razvoja programa. Algoritmi i dijagrami toka. Elementarne algoritamske šeme: linijske, sa grananjem i cikličke. Sintaksa i semantika jezika. Tipovi podataka. i deklarisanje tipova. Operatori (aritmetički, relacioni, logički, znakovni, adresni). Ulazno izlazne-operacije. Matematičke, znakovne i pretvaračke funkcije. Kontrola toka programa. Programiranje cikličkih struktura. Nizovi i liste. Programski moduli. Potprogrami. Biblioteke potprograma. Lokalne i globalne promjenljive. Strukture i unije podataka. Operacije sa datotekama (fajlovima).
Methods of teaching
Predavanja, laboratorijske (računarske) vježbe, samostalna izrada projektnog zadatka i konsultacije.
Literature
  1. Laslo Kraus, Programski jezik S sa rešenim zadacima, peto izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004. (Original title)
  2. C Language Reference (Original title)
Knowledge check forms and grading
I kolokvijum (30 bodova), II kolokvijum (30 bodova), aktivnost na nastavi (5 bodova) i završni ispit (35 bodova).
Special indication
nema