Navigation

NOV-66 - POLITIČKI KONFLIKTI

Course specification
Type of study Bachelor academic studies
Study programme
Course title POLITIČKI KONFLIKTI
Acronym Status Semester Number of classes ECTS
NOV-66 mandatory 8 3L + 1E 6.0
Lecturers
Lecturer
Lecturer/Associate (practicals)
  Prerequisite Form of prerequisites
  Upisan 8. semestar
  Learning objectives
  Upoznavanje studenata sa klasičnim i savremenim teorijama društvenih konflikata; produbljivanje postojećih i sticanje novih saznanja o suštini, uzrocima, vrstama, funkcijama i ishodima konflikata; o kontroli i upravljanju političkim konfliktima; o religijskim, etničkim, rasnim i drugim oblicima konflikata, o pravu jačeg, o ropstvu, o političkoj toleranciji itd.
  Learning outcomes
  Studenti će moći kritički da preispituju pojam i prirodu konflikata, upoznaju se s uzrocima njihovog nastanka, kao i elementima, fazama, dinamikom i mogućim ishodima društvenih konflikata. Namjera je da studenti upoznaju i osnovne metode razrješavanja unutardržavnih i međudržavnih konflikata, nudeći vlastiti doprinos naučno-istraži-vačkom razumijevanju aktuelnog fenomena.
  Content
  Pojam i suština političkih konflikata. Različita teorijska razmatranja o prirodi društvenih konflikata (dvojaka priroda). Opšta teorijska razmatranja o uzrocima političkih konflikata. Elementi, faze, dinamika i ishodi konflikata. Podjela (tipovi) i hijerarhija konflikata. Međunarodni činioci konflikata. Oblici političke borbe. O modernom ropstvu. Napetosti u sistemu. Disfunkcije. Regulisanje i upravljanje konfliktima. "Kontrolisanje mira". Globalizam, neoimperijalizam itd. Obojene revolucije. Građanska neposlušnost. Šarpov metod. Politički ekstremizam. Razrješavanje međudržavnih konflikata, regulisanje unutardržavnih konflikata. Bezbjedonosna kultura
  Teaching Methods
  Nastava na ovom predmetu izvodi se izlaganjem odabranih tema, predstavljanjem i analizom sadržaja iz zadatog gradiva, uz obavezno pisanje kolokvijuma i angažmana studenata na izradi seminarskih radova ili timskih istraživačkih zadaća. - Najvažnija studentska obaveza je da redovno pohađaju nastavu, učestvuju na kolokvijumima i izučavaju pripremljenu literaturu. - Napomena: nedozvoljeno je korišćenje knjiga, skripti, puškica, bubica ili mobilnih telefona prilikom kolokvijuma i takva aktivnost podliježe propisanim sankcijama.
  Evaluation and grading
  Provjera znanja obavlja se tokom cijelog semestra, kroz usmeni (učešće u debatama, izlaganje seminarskih radova) i pismenog (dva kolikvijuma i seminarski rad) angažmana studenata u vidu sakupljanja predispitnih obaveza. Na kraju semestra, znanje se provjerava na usmenom ispitu, tokom redovnih ispitnih rokova.
  Specific remarks
  NOV-66