Navigation

P-45 - Politicko javno mnjenje

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
P-457П + В7.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Уписан седми семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
The goal
Предмет "Јавно мњење" посвећен је анализи формирања, структуре и улоге политичког јавног мњења у савременим друштвима. Током семестра биће обрађени кључни концепти као што су јавна сфера, јавност, јавно мњење, затим анализираће се јавне комуникације и значаја медија, као и процес формирања и улоге јавног мњења у друштву. Такође, предмет обухвата изучавање методологије истраживања јавног мњења, као што су анкетни упитник, врсте прикупљања и обраде података, као и сам процес спровођења истраживања.
The outcome
Студенти треба да упознају различите теоријске концепције у изучавању политичког јавног мњења, да разумију процесе формирања и испољавања јавног мњења у демократском друштву, као и да буду у могућности да препознају манипулацију у јавној комуникацији. Предмет "Јавно мњење" има за циљ да омогући студентима да аналитички тумаче и саопште резултате властитог истраживања јавног мњења, који ће бити спроведен у току семестра.
Contents
1. Генеза јавности и јавног мњења: од античке агоре до грађанске јавности савременог доба 2. Јавна сфера: нормативно и концептуално утемељење 3. Двије традиције у истраживању јавног мњења (дискурзивни и агрегатни модел) 4. Три врсте јавне сфере (макро, микро и мезо јавна сфера) 5. Јавно мњење: од ставова до понашања (психолошка и комуниколошка истраживања) 6. Улога социјализације у идеологији нормалности (дефинисање и врсте конформизма) 7. Три парадигме медијских ефеката (максимални медијски ефекти) 8. Три парадигме медијских ефеката (минимални медијски ефекти) 9. Три парадигме медијских ефеката (дугорочни медијски ефекти) 10. Јавност као политички активан субјекат (социјалнизација јавне сфере и спирала тишине) 11. Политички односи с јавношћу у контексту манипулације јавним мњењем 12. Јавна сфера и медији (технике манипулације јавним мњењем и улога медија) 13. Технике спиновања јавности (примјери из праксе) 14. Продукција вијести и утицај на јавност 15. Завршна расправа: перспективе истраживања јавног мњења
Methods of teaching
- Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из предиспитних обавеза. - Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. - Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису присуствовали том часу.
Literature
  1. Političko javno mnjenje 2018 - hrestomatija za internu upotrebu (izdanje 2018. godine) (Original title)
  2. Valter Lipman: Javno mnijenje, Zagreb: Naprijed, 1995. (Original title)
  3. Vesna Lamza Posavec: Javno mnjenje, Zagreb, Alinea, 1997. (Original title)
  4. Marčelo Foa: Gospodari medija, Beograd: Clio, 2017. (Original title)
  5. Stanislav Fajgelj: Metode istraživanja ponašanja, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju (drugo izdanje), 2005. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), активног учешћа у истраживачком раду (до 5 бодова) и присуства настави и вјежбама (до 5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Колоквиј Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години. Активност Бодове на активност студент може стећи на основу учешћа у исраживању које ће бити спроведено у току семестра. На основу учешћа и урађених анализа и извјештаја може стећи од 0 до 5 бодова на активност. Завршни испит Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.