Навигација

С-20 - Социологија свакодневног живота

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоциологија
НазивСоциологија свакодневног живота
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
С-20изборни5П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
уписан четврти семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
У предмету се анализира однос друштва и свакодневног људског живота који се креће од апстрактног до конкртетног, од мњења до знања, од праксе до идеологије. Предмет се бави значајем разумијевања људске свакодневице са циљем разумјевања самог човјека уопше. Различити теоријски приступи савкодневицу стављају у одређене контексте критички пропитујући однос друштвеног наспрам персоналног. У предмету се анализирају различити модалитети перцепције друштвене стварности као и критичко пропитивање савремених „вриједности“ и њихов утицај на животне стилове. Социлогија свакодневног живота пропитује човјека између два модуса: конкретног и апстрактног дајући му позицију позицију рационалног и идеолошког бића....
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће бити оспособљени да самостално процјењују основне процесе и дјелатности свакодневног живота који осликавају битност људског постојања у креирању друштва наспрам илузије и имагинације нових наметнутих вриједности које су више креације и мање суштински утичу на формирање друштвене реалности у вриједносно.-конструктивном моменту. Иза свакодневног живота крије се историја развоја човјкека и његова даља будућност што свакодневни живот појединца ставља у контекст вјечног погона прошлих и будућих значења. У том смислу студенти ће бити оспособљени да процјене и оцјене значај људског живота уопште и смисао специфичности наше персоналне, породичне или друштвене свакодневице
Садржај предмета
1. Упознавање студената са предметом и предиспитним обавезама 2. Свакодневни живот-егзистенцијализам 3. Свакодневни живот-феноменологија 4. Свакодневни живот- симболички интеракционизам 5. Критика свакодневног живота 6. Свакодневица између стварности и друштвене пројекције 7. Личност у друштвеним околностима-очување персоналног идентитета(први колоквијум) 8. Стил живота-посебност или друштвена прилагодљивост 9. Утицај политике, медија и потрошачких вриједности на живот појединца 10. Ослушкивање свакодневног- Мишел де Мафезоли 11. Хабермасов концепт комуникативности 12. Хабитус Пјера Бурјеа 13. Социјалистичка свакодневица 14. Неизвесност свакодневице модерног друштва (други колоквијум) 15. Изазови будућности у очувању породничне свакодевице
Методе извођења наставе
Користи се вербална метода и то монолошка, дијалошка и метода разговора. Током колоквијума користи се писана метода.
Литература
  1. Спасић, И. (2004). Социологија свакодневног живота: Београд: Завод за уџбенике и наставна средства
  2. Lefebvre, H (1988). Kritika svakidašnjeg života, prev.R. Vranicki i N. Jung-Wirth. Zagreb:Naprijed.
  3. Bolčić, S. i Milić, A. ur. (2002) Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život. Beograd: ISI FF.
  4. Bolčić, S. i Milić, A. ur. (2002) Srbija krajem milenijuma: razaranje društva, promene i svakodnevni život. Beograd: ISI FF.
Облици провере знања и оцењивање
Студенти у току семестра имају два колоквијума (по 20 бодова) и имају обавезу да презентују семинарски рад или реферат по заданој или самостално одабраној теми (5 бодова). За присуство настави и вјежбама остварују максимално 5 бодова. Усмени дио испита се изводи у раније дефинисаним терминима испитних рокова
Посебна назнака
нема