Навигација

Н-40 - Радио новинарство

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивРадио новинарство
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н-40обавезан6П + В7.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписан шести семестарУслови похађања предмета и полагања испита из предмета ближе су дефинисани у Одлуци о праћењу и вредновању рада студената у школској 2013/2014. години Факултета политичких наука.
Циљеви изучавања предмета
Садржај предмета и концепт извођења наставе усмјерен је на изучавање новинарске теорије и праксе у домену радио новинарства, као неизоставне компоненте савременог новинарства и медиологије. Предмет је посвећен специфичностима радија као медија из којих произилазе и посебности новинарске дјелатности усмјерене ка креирању радију својстевних формата. Предметом су обухваћене основе радио новинарства, тј. сви аспекти значајни за разумијевање начина функиционисања радија у савременим медијским системима и за разумијевање и примјену нових пракси у сфери радио новинарства. Садржај предмета посвећен је цјелокупном процесу производње и дисеминације медијских садржаја, као и екстерним и интерним детерминантама значајним у контексту радио продукције.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање знања неопходних за разумијевање ширег друштвеног контекста у којем дјелују савремене радио станице, а који истовремено значајно детерминише начин њиховог функционисања и дјеловања. Овладавање вјештинама које су неопходне за професионалан рад на радију, који подразумијева познавање и адекватно коришћење изражајних средстава радија, радијског стила, жанрова, технолошких платформи на којима се заснива радијска продукција и професионалних стандарда и етичких начела.
Садржај предмета
1. Настанак и развој радија 2. Карактеристике радија – компаративне предности и специфична обиљежја 3. Изражајна средства на радију 4. Традиционалне и савремене технолошке платформе у емитовању радио програма 5. Сектори, институције и радијска индустрија 6. Форматирање и преформатирање радио програма 7. Жанрови у радио новинарству – врсте и специфичности 8. Хибридни жанрови и радио новинарство 9. Стил писања и извјештавања за радио 10. Микрофони и уређаји за снимање звука – припрема снимања и снимање 11. Монтажа 12. Припрема и презентација радио прилога 13. Етика – специфичности новинарске етике у контексту радио новинарства 14. Web радио – webcasting и podcasting 15. Политичка економија радија
Методе извођења наставе
Настава на предмету изводиће се представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем задатих материјала и израдом колоквијума и радова из предиспитних обавеза. Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и израда предиспитних обавеза у току семестра. Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета (потпис), студент(ица/киња) може укупно изостати највише три седмице, односно 20% наставе свих часова и предавања и вјежби на предмету (15 часова). Међутим, само они студенти који редовно похађају и часове предавања и часове вјежби могу добити бодове за похађање. Студентe који се буду посебно истицали у раду на часу, наставник може наградити и са додатним бодовима.
Литература
  1. Baraković, V./Mahmutović, М. (2013). Osnovi radijskog novinarstva. Tuzla: OFF-SET.
  2. Тјуроу. Џ. (2013). Медији данас: увод у масовне комуникације 2. Београд: Clio.
  3. Шинглер, М./Виринга, С. (2000). Радио. Београд: Clio.
  4. Бригс, А./Колби, П. (2005). Увод у студије медија. Београд: Clio.
  5. Прајс, С. (2011). Изучавање медија. Београд: Clio.
Облици провере знања и оцењивање
Провјера знања проводиће се током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова усмено. Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквијума (по 20 бодова), активног учешћа на часовима предавања и вјежби (5 бодова) и уредног похађања предмета (5 бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова. Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова. За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене (6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова.
Посебна назнака
С обзиром на природу предмета и на основу Споразума о сарадњи Факултета политичких наука с Радио-телевизијом Републике Српске програмом предмета предвиђена је пракса која подразумијева цјелодневни ангажман студената на Радију Републике Српске (по три студента седам дана).