Навигација

ПН20-17 - Политички конфликти

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПолитичке науке
НазивПолитички конфликти
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ПН20-17изборни33П + 1В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Стандардностандардно
Циљеви изучавања предмета
Упознавање студената са класичним и савременим теоријама друштвених конфликата; продубљивање постојећих и стицање нових сазнања о суштини, узроцима, врстама, функцијама и исходима конфликата; о контроли и управљању политичким конфликтима; о религијским, етничким, расним и другим облицима конфликата, о праву јачег, о ропству, о политичкој толеранцији итд.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти ће моћи критички да преиспитују појам и природу конфликата, упознају се с узроцима њиховог настанка, као и елементима, фазама, динамиком и могућим исходима друштвених конфликата. Намјера је да студенти упознају и основне методе разрјешавања унутардржавних и међудржавних конфликата, нудећи властити допринос научно-истражи-вачком разумијевању актуелног феномена.
Садржај предмета
Конфликти, појам, врсте, посредни и непосредни узроци. Геополитичка тумачења конфликата. Конфликти у демократским и ауторитарним друштвима. Сукоб цивилизација. Елементи, фазе, динамика, стратегије и исходи. Конфликтни функционализам. Сукоби култура. Пропаганда као фактор криза и конфликата. Грађанска непослушност. Разрјешавање унутардржавних и међудржавних конфликата. Безбједоносна култура. Мировни покрети...
Методе извођења наставе
Настава на овом предмету изводи се излагањем одабраних тема, представљањем и анализом садржаја из задатог градива, уз обавезно писање колоквијума и ангажмана студената на изради семинарских радова или тимских истраживачких задаћа. - Најважнија студентска обавеза је да редовно похађају наставу, учествују на колоквијумима и изучавају припремљену литературу. - Напомена: недозвољено је коришћење књига, скрипти, пушкица, бубица или мобилних телефона приликом колоквијума и таква активност подлијеже прописаним санкцијама.
Литература
  1. Основи теорије конфликата Радомир и Срђан Милашиновић
  2. Допунска литература - феномени и појмови
Облици провере знања и оцењивање
Писмени радови, усмено одговарање