Навигација

МШ13ПЛАШ - Плантажно шумарство

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмШумарство
НазивПлантажно шумарство
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МШ13ПЛАШизборни13П + 2В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Нема
Циљеви изучавања предмета
Циљ курса је упознати студенте са савременим техникама рада у оснивању интензивних засада шумског дрвећа. Студенти треба да се упознају са врстама, односно, њиховим нижим таксономским јединицама, начинима прoизводње садног материјала, припреме земљишта за оснивање плантажа, те интезнивним мјерама агротехнике са циљем максималне продукције биомасе.
Исходи учења (стечена знања)
Кроз наставу и самостални рад, студенти треба да стекну знања о могућностима и потенцијалима оснивања плантажа у нашим просторима. Студенти стичу знања о енергетским потенцијалима и производњи дрвне биомасе у засадима кратких опходњи, те о принципима и могућностима оснивања интензивних засада у заштитној функцији. Стечена знања односе се и на допринос платажног шумарства у заштити животне средине (фиторемедијација).
Садржај предмета
Садржај предавања: 1.Значај оснивања плантажа; 2. Преглед стања плантажа код нас и свијету; 3. Избор таксона (сорте или клона) (моно-или поликлонални засади); 4. Производња и особине садног материјала (тип, старост, квалитет, стрес пресадње); 5. Припрема локације за оснивање плантажа; 6. Густина и метод садње; 7. Његовање и одржавање новооснованих засада; 8. Биоенергетски засади; 9. Плантажно шумарство као дио агрошумарства; 10. Засади у заштитној функцији; 11. Плантаже у функцији фиторемедијације; 12. Очување генетичке разноликости и плантажно шумарство; 13. Социо-економски и еколошки аспекти оснивања плантажа (усвајање CO2); Садржај вјежби: 1. Значај плантажног шумарства; 2. Припрема станишта за подизање плантажа за специфичан клон или сорту; 3. Дефинисање услова средине; 4. Избор типа садног материјала; 5. Методе и технике садње; 6. Радови након подизања плантаже
Методе извођења наставе
Предавања, вјежбе и теренска настава
Облици провере знања и оцењивање
Teстови и завршни испит
Посебна назнака
Нема