Navigation

S-3 - Uvod u sociologiju

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
S-31П + В7.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Нема услова
The goal
социологије. Полази се од одређења социологије, њеног предмета и метода истраживања, затим се излажу основни социолошки појмови - друштво, друштвено дјеловање, друштвене појаве, процеси и творевине, друштвене групе, установе, оргенизације, друштвена структура и стратификација, друштвене промјене, итд.
The outcome
Студенти ће бити оспособљени да разумију основне појмове, карактеристике и динамику савременог друштва, да уоче постојеће и антиципирају будуће друштвене промјене, да користе социолошку имагимацију у разумјевању и интерпретацији социолошке литературе, да самостално израђују семинарске радове, користећи новије методолошке инструменте и технике.
Contents
1. Наука и други облици сазнања и стваралаштва; Социологија као модерна наука о друштву; Предмет и метод социологије; мјесто социологије у подјели наука; однос социологије и других друштвених наука 2. Научно истраживање 3. Социјална мисао у предмодерним друштвима 4. Социјална мисао у модерном друштву; настанак и развој социологије; Оснивачи и утемељивачи социологије 5. Социолошке теорије и приступи изучавању друштва (позитивизам, еволуционизам, функционализам, материјализам, симболички интеракционизам, ...) 6. Социолошке теорије и приступи изучавању друштва (позитивизам, еволуционизам, функционализам, материјализам, симболички интеракционизам, ...) 7. Провјера знања 8. Појединац и друштво; Рад и друштвена производња; социјализација и идентитет 9. Друштвена структура и стратификација; друштвене неједнакости; сиромаштво 10. Друштвене групе, организације и установе 11. Култура, идеологија, умјетност 12. Комуникација у друштву 13. Друштвене промјене и развој 14. Провјера знања 15. Припрема за испит
Methods of teaching
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. У склопу сваке наставне јединице ће се интерпретирати и анализирати одговарајући текстови и семинарски радови. Од студената се очекује да активно учествују у настави, да критички промишљају наставне садржаје и учествују у расправама.
Literature
  1. Šijaković Ivan 2017. Uvod u sociologiju, Banja Luka: Naučno udruženje Sociološki diskurs (Original title)
  2. Mitrović Milovan 2005. Sociologija - osnovni pojmovi i problemi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (Original title)
  3. Gidens Entoni 2010. Sociologija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu (Original title)
  4. Mimica Aljoša, Bogdanović Marija, prir. 2007. Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (Original title)
  5. Schaefer Richard 2005. Sociology (9th edition), New York: McGraw-Hill (Original title)
Knowledge check forms and grading
рви колоквијум 0-20 бодова, други колоквијум 0-20 бодова, присуство 0-5 бодова, активност 0-5 бодова, завршни испит 0-50 бодова (семинарски радови студената улазе у завршну оцјену и бодују се 0-10 бодова; интерпретација и анализа одговарајућих текстова улази у завршну оцјену и бодује се 0-10 бодова)