Navigacija

S-3 - Uvod u sociologiju

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Sociologija
Naziv Uvod u sociologiju
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
S-3 obavezan 1 P + V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
  Nema uslova
  Ciljevi izučavanja predmeta
  Predmet uvodi studente u shvatanje i razumjevanje osnovnog pojmovno-analitičkog aparata sociologije. Polazi se od određenja sociologije, njenog predmeta i metoda istraživanja, zatim se izlažu osnovni sociološki pojmovi - društvo, društveno djelovanje, društvene pojave, procesi i tvorevine, društvene grupe, ustanove, orgenizacije, društvena struktura i stratifikacija, društvene promjene, itd.
  Ishodi učenja (stečena znanja)
  Studenti će biti osposobljeni da razumiju osnovne pojmove, karakteristike i dinamiku savremenog društva, da uoče postojeće i anticipiraju buduće društvene promjene, da koriste sociološku imagimaciju u razumjevanju i interpretaciji sociološke literature, da samostalno izrađuju seminarske radove, koristeći novije metodološke instrumente i tehnike.
  Sadržaj predmeta
  1. Nauka i drugi oblici saznanja i stvaralaštva; Sociologija kao moderna nauka o društvu; Predmet i metod sociologije; mjesto sociologije u podjeli nauka; odnos sociologije i drugih društvenih nauka 2. Naučno istraživanje 3. Socijalna misao u predmodernim društvima 4. Socijalna misao u modernom društvu; nastanak i razvoj sociologije; Osnivači i utemeljivači sociologije 5. Sociološke teorije i pristupi izučavanju društva (pozitivizam, evolucionizam, funkcionalizam, materijalizam, simbolički interakcionizam, ...) 6. Sociološke teorije i pristupi izučavanju društva (pozitivizam, evolucionizam, funkcionalizam, materijalizam, simbolički interakcionizam, ...) 7. Provjera znanja 8. Pojedinac i društvo; Rad i društvena proizvodnja; socijalizacija i identitet 9. Društvena struktura i stratifikacija; društvene nejednakosti; siromaštvo 10. Društvene grupe, organizacije i ustanove 11. Kultura, ideologija, umjetnost 12. Komunikacija u društvu 13. Društvene promjene i razvoj 14. Provjera znanja 15. Priprema za ispit
  Metode izvođenja nastave
  Predavanja i vježbe sa interaktivnim učenjem. U sklopu svake nastavne jedinice će se interpretirati i analizirati odgovarajući tekstovi i seminarski radovi. Od studenata se očekuje da aktivno učestvuju u nastavi, da kritički promišljaju nastavne sadržaje i učestvuju u raspravama.
  Literatura
  1. Šijaković Ivan 2017. Uvod u sociologiju, Banja Luka: Naučno udruženje Sociološki diskurs
  2. Mitrović Milovan 2005. Sociologija - osnovni pojmovi i problemi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
  3. Gidens Entoni 2010. Sociologija, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu
  4. Mimica Aljoša, Bogdanović Marija, prir. 2007. Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
  5. Schaefer Richard 2005. Sociology (9th edition), New York: McGraw-Hill
  Oblici provere znanja i ocenjivanje
  Prvi kolokvijum 0-20 bodova, drugi kolokvijum 0-20 bodova, prisustvo 0-5 bodova, aktivnost 0-5 bodova, završni ispit 0-50 bodova (seminarski radovi studenata ulaze u završnu ocjenu i boduju se 0-10 bodova; interpretacija i analiza odgovarajućih tekstova ulazi u završnu ocjenu i boduje se 0-10 bodova)